PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: 10 Rodinný dom, s. č. 35 na  pozemku  KN-C parc. č. 27/3, 20 Hospodárska budova, s. č. 72 na  pozemku  KN-C parc. č. 27/4 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 27/3, 27/4, 27/5, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 300 m2, katastrálne územie Sútor

• Stavba: 20 Predajňa, s. č. 291 na  pozemku  KN-C parc. č. 2442/1 s príslušenstvom a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 2442/1, 2442/2, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 618 m2 katastrálne územie Brezno

• Stavby: 8 SKLAD A KANCELÁRIA, s. č. 2210 na  pozemku KN-C parc. č. 2458/4 a 2461/5, ZÁSOBÁREŇ NAFTY, bez s. č. na  pozemku KN-C parc. č. 2461/6 a 2461/13, SKLAD PHM, bez s. č. na  pozemku KN-C parc. č. 2461/7, soc.budova,dielne, bez s. č. na  pozemku KN-C parc. č. 2461/10 s príslušenstvom a Pozemky: Poz. KN-C parc. č. 2458/2, 2458/3, Ostatné plochy, a poz. KN-C parc. č. 2458/4, 2461/2, 2461/7, 2461/13, 2461/19, o celkovej výmere 15 200 m2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 11.2.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené