ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Výberové konanie – Elektrická zabezpečovacia signalizácia s možnosťou pripojenia na pult centralizovanej ochrany


Výberové konanie – Elektrická zabezpečovacia signalizácia s možnosťou pripojenia na pult centralizovanej ochrany

Vec

Výberové konanie – Elektrická zabezpečovacia signalizácia s možnosťou pripojenia na pult centralizovanej ochrany

Lesy SR, š.p. Odštepný závod Považská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na montáž elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) a možnosťou pripojenia na pult centralizovanej ochrany (PCO) polície v Považskej Bystrici a Púchove.
Jedná sa o objeky:
1, Areál Odštepného závodu Pov. Bystrica – administratívna budova, dielne, sklady, nádvorie.
Celý areál je oplotený
2, Areál Lesnej správy Lednické Rovne - administratívna budova, dielne, sklady, nádvorie.
Celý areál je oplotený

Technické podmienky EZS:
- zabezpečenie vnútorných priestorov budov detektormi pohybu.
- zabezpečenie vyhradených vnútorných priestorov budov opticko dymovými detektormi
- zabezpečenie nádvoria infrazávorami pre detekciu pohybu.
- možnosť pripojenia na pult centralizovanej ochrany polície SR.
- ovládanie ústredne pomocou SMS správ.
- kamerový systém s možnosťou detekcie pohybu s kvalitným rozlíšením

Podrobnejšie informácie s možnosťou prehliadky objektov získate pomocou kontaktnej osoby:
Ján Gálik
telef: 0918 335 303

Vypracované ponuky môžete odovzdávať na sekretariáte OZ Považská Bystrica do 15.2.2010, 12.00 hod. Na zalepenej obálke bude napísané :"Výberové konanie - Elektrická zabezpečo-vacia signalizácia – neotvárať". Otvorenie obálok vykoná komisia 15.2.2010 o 12.30 hod. na OZ Považská Bystrica. Otváranie obálok bude verejné a môžete sa ho zúčastniť, komisia posúdi len formálnu úplnosť ponúk. Víťaz ponukového konania bude vyhlásený do 28.2.2010

Podmienky účasti pre výberové konanie:
1, Výpis z obchodného registra, alebo Živnostenský list – originál, alebo overenú kópiu, nie
staršiu ako 3 mesiace.
2, Doklad, resp. čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá
prerušenú, ani pozastavenú platnosť živnostenského listu.
3, Licenciu technickej služby na montáž EZS.
4, Ponuku pre obidva objekty.
5, Projektovú dokumentáciu s presným počtom a typom použitých zariadení, ich cenové
relácie. Popis hlavných zariadení, ich technické parametre a možnosti využitia.
Rekapituláciu cenových relácií včítane montáže a dopravy materiálu.

Vyhodnotenie ponúk sa bude vykonávať posúdením technických možností a kvality zariadenia voči celkovej cene a dodacej lehoty diela.

Ing. Ján K u r i c
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené