PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Stanovisko k zavádzajúcim informáciám uverejneným v denníku SME dňa 18. 02. 2010


Stanovisko k zavádzajúcim informáciám uverejneným v denníku SME dňa 18. 02. 2010

Banská Bystrica, 23. 02. 2010

     V denníku SME boli dňa 18. februára 2010 uverejnené nasledujúce informácie: „Lesníci obišli ministerstvo životného prostredia a nezákonne striekali chémiu na Národný park Nízke Tatry a aj na viaceré chránené krajinné oblasti.“ Rozvojovo-technický riaditeľ š. p. LESY SR poskytol dňa 18. februára 2010 rozhovor redaktorovi denníka SME. V tomto rozhovore odzneli informácie, ktoré zásadným spôsobom menia charakter obsahu článku. Keďže do dnešného dňa neboli tieto informácie denníkom SME zverejnené, LESY SR, š. p. považujú za potrebné tieto zavádzajúce informácie vysvetliť.

     LESY SR, š. p. Banská Bystrica v roku 2009 na základe nepriaznivej situácie v eliminovaní podkôrnikovej kalamity pristúpili ku krajnej možnosti, využiť na potlačenie extrémneho zvýšenia podkôrnych škodcov chemické ošetrenie najviac atakovaných lokalít. V intenciách platnej legislatívy boli už 12. februára 2009 podané žiadosti na MŽP SR na pozemnú aplikáciu chemických látok v 3. stupni ochrany (ochranné pásma NP Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Slovenský raj, Muránska planina na Odštepnom závode (OZ) L. Hrádok, Beňuš, Revúca a Námestovo). Keďže MŽP SR nevydalo v zmysle § 85 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v stanovenej lehote rozhodnutie v danej veci, došlo k splneniu podmienok uvedených v § 85 ods. 4 citovaného zákona, v zmysle ktorého,  ak sa rozhodnutie nevydá do termínu plánovanej činnosti, tak sa predpokladá, že  MŽP SR vydalo rozhodnutie, ktorým žiadosti vyhovelo. Keďže boli splnené zákonné podmienky,  mohli jednotlivé OZ zahájiť chemické ošetrenie najohrozenejších lokalít. 

      Na základe podnetu mimovládnej organizácie začala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Žiline konanie o zákonnosti použitia aplikácie chemických prostriedkov na celom území š. p. LESY SR. Nedostatky zistila len na OZ Liptovský Hrádok, týkajúce sa nepovoleného použitia chemických prostriedkov v 8 lesných porastoch (t.j. necelé 1 % z celkovej ošetrenej plochy). Použitie chemických prostriedkov na ostatnom území bolo plne v súlade s platnou legislatívou. Uvedený nedostatok bol v rámci platnej legislatívy preverovaný SIŽP a je samozrejmé, že akékoľvek prípadné sankcie bude štátny podnik LESY SR akceptovať. 

    
Vedenie štátneho podniku LESY SR zvažuje právne kroky v súvislosti so zabezpečením ochrany pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby v súvislosti s neprimeranými hodnotiacimi úsudkami.

    

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené