PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:
 
• Stavba: lesovňa, súp. č. 352 na  pozemku  KN-C parc. č. 1916/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1916/1, 1916/2, 1916/3, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 933 m2, k. ú. Sečovská Polianka

• Stavba: sklad, súp. č. 623 na  pozemku  KN-C parc. č. 2194/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 2194/1, 2194/2 Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 807 m2, katastrálne územie Trstín

• Stavby: dom, súp. č. 570 na  parc. č. 2054/2, garáž, súp. č. 570 na  parc. č. 2054/3, dielne, súp. č. 570 na  parc. č. 2054/4, 2054/5 a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 2054/1, 2054/2, 2054/3, 2054/4, 2054/5, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 818 m2, katastrálne územie Gabčíkovo

• Stavba: administr. budova, súp. č. 357 na  parc. č. 7086/23, sklad PHM, súp. č. 1439 na  parc. č. 7107/7, Technická budova so žumpou, súp. č. 1700 na  parc. č. 7107/13, Prístrešok, súp. č. 1701 na parc. č. 7086/33 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 7086/23, 7086/33, 7086/34, 7103, 7107/7, 7107/13, 7107/14, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 878 m2, katastrálne územie Tisovec

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 31.3.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené