PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavba: obytný dom, súp. č. 1191 na pozemku parcela KN – C parc. č. 2143/1, hospod. budova, súp. č. 473 na pozemku parcela KN – C parc.  č. 2143/3 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 2143/1, 2143/2, 2143/3 Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 680 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves

• Stavba: BARÁK HESTERICINÁ,  súp. č. 522 na  pozemku  KN-C parc. č. 1571 a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 1571 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, katastrálne územie Jasenie

• Stavby: stodola a hospod. budova,  súp. č. 297 na  pozemku  KN-C parc. č. 23/8, maštaľ,  súp. č. 298 na  pozemku  KN-C parc. č. 22 a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 22, 23/2, 23/8, 23/9, 23/13, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 780 m2, katastrálne územie Horné Motešice


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 19.4.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené