PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavba: Dom ako nadstavba,  súp. č. 454 na  pozemku  KN-C parc. č. 1405, obj. les. hosp.,  súp. č. 455 na  pozemku  KN-C parc. č. 1407/3, chata MILKA,  súp. č. 3454 na  pozemku  KN-C parc. č. 1407/5 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1405, 1407/1, 1407/3, 1407/4, 1407/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1364 m2, katastrálne územie Čebovce

• Stavba: ADM.BUDOVA, súp. č. 523 na  pozemku  KN-C parc. č. 1932/14, hospodárska budova,  súp. č. 650 na  pozemku  KN-C parc. č. 1932/10, hospodárska budova,  súp.č. 700 na  pozemku  KN-C parc. č. 1932/20, hospodárska budova,  súp. č. 701 na  pozemku  KN-C parc. č. 1932/21s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1932/1, 1932/10, 1932/11, 1932/13, 1932/14, 1932/15, 1932/20, 1932/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14 056 m2, k. ú. Jedľové Kostoľany

• Stavby: Lesovňa č.s.1073, súp. č. 1073 na  pozemku KN-C parc. č. 739/2 a Pozemok: poz. KN-C parc. č. 739/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, k.ú. Riečnica

• Stavby: Rod.dom,  súp. č. 440 na  pozemku  KN-C parc. č. 1001/3, Hospod.budova,  súp. č. 458 na  pozemku  KN-C parc. č. 1001/4 s príslušenstvom, k. ú. Prečín

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 04.05.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené