PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Vyjadrenie k ťažbe dreva v JPRL 4141, 4145 B v KÚ Horná Tižina


Vyjadrenie k ťažbe dreva v JPRL 4141, 4145 B v KÚ Horná Tižina

V Banskej Bystrici, 23.apríla 2010

Ťažba v JPRL 4141, 4145 B bola vykonaná na neštátnych pozemkoch, ktoré sú v užívaní š.p. Lesy SR, Odštepný závod Čadca, Lesná správa Stará Bystrica na základe zákona 229/1991 Zb. v znení neskorších noviel § 22 odst. 2, nakoľko vlastníci od r.1991, keď nadobudol platnosť citovaný zákon, nepožiadali o vrátenie užívacích práv resp. nevypovedali nájomný vzťah podľa zákona 229/91 Zb. § 22 odst.2. Podľa uvedeného zákona § 22 odst. 6 je nájomca oprávnený užívať pozemok v súlade s jeho určením a s užívanou nehnuteľnosťou je povinný nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára.
 Hospodárenie v lesoch je upravené zákonom č. 326/ 2005 Z.z. o lesoch.
Medzi základné povinnosti podľa § 23 odst. 5 užívateľa - obhospodarovateľa lesa patrí povinnosť v záujme ochrany lesa, prednostne vykonať náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov.
V zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. Slovenskej republiky v znení noviel § 24odst.2, obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je oprávnený použiť cudzie pozemky na prepravu dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s vlastníkom o výške a spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak vlastníkovi cudzieho pozemku vznikne škoda, patrí mu náhrada škody podľa všeobecných právnych predpisov. Ak nedôjde k dohode, rozhodne súd.

Koncom roka 2009 Lesná správa (LS) Stará Bystrica v JPRL 4141, 4145 B zistila väčší rozsah náhodnej kôrovcovej kalamity - cca 3000 plm. V záujme včasného spracovania a zabránenia ďalšieho šírenia podkôrneho hmyzu začala LS St. Bystrica pripravovať realizáciu spracovania podkôrnikovej kalamity do doby jarného rojenia podkôrnikov, ktoré sa predpokladá koncom apríla.
 Keď že sa jednalo o neštátny lesný pozemok, LS St. Bystrica pristúpila k zisťovaniu vlastníkov. Na základe mapových podkladov na identifikáciu parciel podľa katastra a JPRL podľa porastových máp LHP pre LHC Krásno, bolo zistené, že:
- ani pre jednu záujmovú parcelu nie je založený list vlastníctva v katastri nehnuteľnosti
- pre danú lokalitu je rozpracovaný ale nedokončený ROEP a preto nie je možné zadovážiť pozemnoknižné vložky z katastra nehnuteľnosti.

LS preto uplatnila aj neštandardné postupy vyhľadávania vlastníkov. Oslovila bývalého starostu Novej Bystrice Jána Šutiaka, bytom Nová Bystrica - Vychylovka, ktorý sa v minulosti angažoval pri odovzdávaní lesov v KÚ Horná Tižina do úžívania vlastníkov. Podľa jeho vyjadrenia, občania – možní vlastníci neprejavili ochotu spolupracovať, resp. nevedeli predložiť relevantné doklady o vlastníctve.
 Následne LS Stará Bystrica požiadala obecný úrad Terchová o spoluprácu. Pracovníčka úradu, ktorá sa zaoberá pozemkovou držbou - p. Zuziaková - potvrdila, že obecný úrad Terchová nemá v súčasnosti k dispozícii doklady o vlastníctve k predmetnej lokalite.
LS St. Bystrica požiadala Obecný úrad Terchová o zverejnenie oznámenia o vykonávaní spracovania kalamity v uvedených JPRL a výzvy na uplatnenie si vlastníckych práv k predmetným pozemkom a vzhľadom k potrebe ukončiť spracovanie podkôrnikovej kalamity do konca apríla 2010, pristúpila od 5.3.2010 k nasadeniu výkonnej ekologickej techniky na spracovanie podkôrnikovej náhodnej ťažby.
 Po započatí prác sa ohlásili predpokladaní - možní vlastníci. Bez relevantných dokladov dedičia po Márii Martinusíkovej: (Ján, Martin a Štefan Martinusík, Anna Salayová, Simona Martinusíková, Margita Lukacsová, Mária Variuová ), s vlastníkmi, ktorí sa vedeli preukázať relevantnými dokladmi o vlastníctve bola uzavretá zmluva o podmienkach spracovania kalamity dreva a dohoda o užívaní pozemkov pre približovanie dreva. Jedná sa o nasledovných spoluvlastníkov:
 Vendelín Staňo, Svrčinovec 912
 Ľudmila Mičová, Terchová 904
 Ján Repáň,  Žilina, Bajzova 2414/ 4
 Anton Repáň, Divina 288
 Emília Lutišanová, Žilina, Ovsená 1837/ 5
 Viktor Martinusik, Horná Tižina č.54

Po ťažbe sa p. Gašpar Staňo vyhlásil za vlastníka pozemkov, na ktorých LS Stará Bystrica vykonala kalamitnú ťažbu dreva a po ktorých drevo približovala. Na vyzvanie LS St. Bystrica predložil Osvedčenie o dedičstve D 701/ 96 po poručiteľovi Gašparovi Staňovi zomrelom 2.3.1986.
 LS Stará Bystrica urobila analýzu vlastníckych nárokov Gašpara Staňu, bytom Turčianske Teplice, ul Krátka 940/ 3 s nasledovným výsledkom:
 Po poručiteľovi Gašparovi Staňovi zomrelom 2.3.1986 prebehli dve dedičské konania a to:
  - prvé dedičské konanie D 801 /86 zo dňa 12.02. 1987
 - druhé dedičské konanie D 701/ 96 zo dňa 6.12.1996
Podľa prvého dedičského rozhodnutia D 801 / 86 sa na podiely zapísané vo vložke č.163 stal jediný dedič - spoluvlastník Vendelín Staňo, bytom Svrčinovec 557, v súčasnosti č. s. 912. (Jedná sa aj o pozemky č. parcely EKN: 3365 –kde sa spracovala podkôrnikova kalamita, 3336, 3289, 3290, 3280, 3278, 3276 - po ktorých sa približovalo drevo.) S Vendelínom Staňom má Lesná správa písomný súhlas na používanie pozemkov pre približovanie dreva a súhlas na spracovanie kalamitného dreva.
V druhom dedičskom konaní nebola prejednávaná ani jedna E KN parcela , na ktorej by LS Stará Bystrica vykonávala ťažbu dreva alebo približovanie dreva.
Gašpar Staňo nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov, na ktorých LS Stará Bystrica vykonávala ťažbu dreva resp. po ktorých vyťažené drevo približovala.

LESY SR, š.p. zároveň oznámili Obvodnému oddeleniu polície v Terchovej zistené skutočnosti o majetku Gašpara Staňa so žiadosťou, aby tieto skutočnosti považovalo za oznámenie o porušení zákonov.

Gašpar Staňo postavil chatku na priľahlých pozemkoch E KN parcele č. 3302 , ktorá je podľa predložených dokladov v spoluvlastníctve iných občanov, t. j. postavil chatku na cudzom pozemku bez stavebného povolenia, a v chránenom území – v ochrannom pásme vodnej nádrže Nová Bystrica na pitnú vodu. Pred 25 rokmi odtiaľ vysťahovali dediny Riečnica a Harvelka z dôvodu ochrany vôd určených na výrobu pitnej vody.
 LS Stará Bystrica požiadala, aby Obvodné oddelenie polície v Terchovej prešetrilo porušenie zákona o vodách a o ochrane prírody a krajiny a trestného zákona, a dala podnet na konanie vo veci trestného činu proti životnému prostrediu podľa § 300 odst.2 , § 300 odst.1, § 306 zákona 300 / 2005 Z.z. vo vzťahu k ochrane nádrže Nová Bystrica a  ničenie stromov smreka tým, že p. Gašpar Staňo vyvýja činnosť na bránenie spracovania podkôrnikovej kalamity v JPRL 4141,4145 B.
Gašpar Staňo ako nevlastník predmetných pozemkov bráni svojim konaním v spracovaní kalamitného dreva a výsledkom toho je množenie sa podkôrneho hmyzu.  Tým ohrozuje nielen lesné porasty vo vlastníctve svojich príbuzných ale aj vo vlastníctve iných subjektov hospodáriacich v uvedenej lokalite, ohrozuje životné prostredie a spôsobuje majetkovú ujmu vlastníkom rešpektujúcich právny systém Slovenskej republiky.

LS Stará Bystrica v čase 5. marec 2010 až 6.apríl 2010   vykonala náhodilú ťažbu - spracovanie podkôrnikovej kalamity nasledovne:
V JPRL 4141  305 plm dokončená výroba + cca 370 plm nedokončená výroba
V JPRL 4145 B  699 plm  dokončená výroba + cca 425 plm nedokončená výroba
V JPRL 4141 sa v uvedenom období spracovávala kalamita dreva na parcelách E KN č.: 3338, 3340, 3359, 3361, 3365, 3366, v JPRL 4145 B na parcelách E KN č.: 3251, 3246, 3245, 3241, 3240, 3255, 852.

Náhodnú ťažbu eviduje vyhotoviteľ LHP – Slovenská lesnícka spoločnosť, Ing. Bebej Ján, ktorý do úloh nového LHP ukladá spracovanie kalamitného dreva v rozsahu: 4141 – 1500 plm, 4145 B -1500 plm, 4145 A – 300 plm.
Po ukončení ťažbových prác budú výnosy po odpočítaní nákladov uložené na osobitný účet, z ktorého budú vyplatené vlastníkom. Plocha po vykonanej ťažbe bude vyčistená a zalesnená. Pozemky poškodené približovaním dreva budú uvedené do pôvodného stavu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené