PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Hospodárenie š. p. Lesy SR za 1. štvrťrok 2010.


Hospodárenie š. p. Lesy SR za 1. štvrťrok 2010.

V Banskej Bystrici, 23.apríla 2010

Štátny podnik LESY SR po zvrátení nepriaznivej ekonomickej situácie v roku 2009 vyvolanej hospodárskou krízou pokračuje v nastúpenom trende konsolidácie i v roku 2010. 
Stále platia úsporné opatrenia vo všetkých nákladových oblastiach okrem pestovania a ochrany lesa, kde podnik plánuje v roku 2010 vynaložiť o 2,7 mil. € viac, ako v roku 2009 . Takisto plánuje oproti roku 2009 zvýšiť  investície o 3,4 mil. € , a to najmä do infraštruktúry (lesná cestná sieť).
Vybrané ukazovatele plnenia hospodárskeho zámeru za 1. štvrťrok 2010:
                                                                 plán                          skutočnosť
hospodársky výsledok                        + 2 833  tis. €                      + 9 984   tis. €
tržby z predaja výrobkov a služieb      48 341  tis. €                       53 336   tis. €
dodávky dreva                                        1 102  tis. m³                       1 174   tis. m³
vytvorená pridaná hodnota                   22 296  tis. €                       28 987   tis. € 
 
Dosiahnutý hospodársky výsledok za 1. štvrťrok 2010 umožňuje podniku vykonať v nasledujúcich mesiacoch zalesňovacie a ostatné pestovateľské práce v plnom rozsahu plánu, vykonať údržbu lesnej dopravnej siete poškodenej v zimných mesiacoch a takisto umožňuje podniku  plniť si záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy  pre rok 2010.                                               
V pláne štátneho podniku je dosiahnuť v ročnej relácii zisk vo výške 1,36 mil. € s tým, že k polroku je  plánovaná prechodná strata vzhľadom na vyššie čerpanie pestovateľských nákladov, ale trh s drevnou hmotou je relatívne stabilizovaný, a to dáva predpoklad pre vyrovnané plnenie stanovených úloh v hospodárskom zámere počas celého roku 2010.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené