PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž


OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž

Lesy SR š.p., Banská Bystrica

Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

podľa ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na dodávku stavebných prác na akciu:

"Lesná cesta KLUTKA - OKÁLKA - SVÄTÁ ZEM"

okres Námestovo

Súťažné podmienky v prílohe (PDF)

Informácie: Ing. Aladár Trnovký

                   mobil: 0907 879237

                   e-mail: aladar.trnovsky@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené