PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: mechanické dielne, súpisné  číslo 76 na  pozemku KN-C parc. č. 100/1, garáž, bez súpisného čísla na  pozemku KN-C parc. č. 100/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 100/1; 100/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 499 m2, katastrálne územie Horný Turček

• Stavba: 20 Predajňa, s. č. 291 na  pozemku  KN-C parc. č. 2442/1 s príslušenstvom a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 2442/1, 2442/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 618 m2 katastrálne územie Brezno

• Stavba: budova, súp. č. 32 na  pozemku  KN-C parc. č. 3/1 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1, 3/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 520 m2, katastrálne územie Rybník nad Turcom


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 31.05.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené