PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Trenčín - Obchodno verejná súťaž


OZ Trenčín - Obchodno verejná súťaž

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín
                                      vyhlasuje
obchodno verejnú súťaž podľa §281 – 288 Obchodného zákonníka.

Predmet obstarávania so stručnou charakteristikou:

Lesná cesta Čierny vrch.

Štrková lesná cesta v dĺžke 5,3 km, šírka vozovky 3,0 m, šírka koruny 4,0 m, pozdĺžne a priečne odvodnenie.

Určenie lehoty, do ktorej možno podať návrhy:

do 6.7.2010 do 800 hod.

Miesto vyžiadania súťažných podkladov:

Súťažné podklady si možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti. Podklady možno zaslať poštovou zásielkou, alebo osobne prevziať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod na sekretariáte riaditeľa OZ Trenčín, prvé poschodie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín.

Ing. Róbert Kiš

riaditeľ OZ Trenčín

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené