PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Stanovisko š. p. LESY SR k zámene pozemkov s OZ Človek a strom


Stanovisko š. p. LESY SR k zámene pozemkov s OZ Človek a strom

 
V Banskej Bystrici, 9. júla 2010

Občianske združenie Človek a strom, Haburská 49/A, 821 01, Bratislava - Ružinov nás listom zo dňa 5.6.2008  požiadalo o zámenu lesných pozemkov.
Celková výmera lesných pozemkov vo vlastníctve SR a správe Lesov SR š. p. B. Bystrica je 24 1223 m². Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov spolu predstavuje sumu 166 155,08 €.
Celková výmera zamieňaných lesných pozemkov podľa vlastníckeho podielu  vo vlastníctve Človek a strom je  24 6582 m². Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov je 173 671,62 €.
Finančný rozdiel je vo všeobecnej hodnote lesných nehnuteľností 7 516,54 €. Človek a strom, občianske združenie, Bratislava, toto nežiada finančne kompenzovať.

Žiadosti o zámenu pozemkov rieši š. p. LESY SR v zmysle usmernenia generálneho riaditeľa lesníckej sekcie MP SR. Majetok, ktorý má byť predmetom prevodu musí spĺňať podmienky uvedené v Metodickom pokyne  č. 834/2009-720 zo dňa 12.3.2009.
Vzhľadom na to, že ponúkaný majetok spĺňal podmienky uvedené v citovanom rozhodnutí a lokalita v k. ú. Petržalka nespĺňa charakter výhodného lesného pozemku z hľadiska hospodárenia, odporučil š. p. LESY SR zámenu realizovať. Zámenu podporili aj kladné stanoviská pozemkového úradu ako aj obvodného úradu životného prostredia. Zámenu majetku je možné vykonať len na základe udelenia súhlasu MP SR na základe § 50, ods.7, 10  zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
8. júla 2010 dostal poštou š. p. LESY SR odsúhlasenú zámennú zmluvu z MP SR. Zmluva bola schválená 19.11.2009.

Dôvody, pre ktoré Lesy SR, š.p. pristúpili k realizácii zámeny :
K. ú. Petržalka:
- zátopová oblasť
- malý komplex lesných pozemkov a s tým súvisiace zvýšené náklady na jeho obhospodarovanie
- uvedené lesné pozemky už dnes figurujú ako lesopark
- snaha občianskeho združenia o vytvorenie relaxačnej zóny pre mesto Bratislava

k. ú. Šiatorská Bukovinka
- kvalitnejšie lesné pozemky z hľadiska hospodárenia
- scelenie majetku vo vlastníctve SR
- vytvorenie ucelených komplexov štátnych pozemkov
- možnosť hospodárenia na takýchto pozemkoch bez obmedzení súvisiacich s existenciou alebo len plánom vytvorenia rekreačných, resp. relaxačných zón

Je potrebné zdôrazniť, že Lesy SR, š. p. nie sú realitnou kanceláriou, ktorá ponúka lukratívne pozemky na zámenu, ale organizáciou, ktorá spravuje a hospodári na majetku štátu, ktorý mu bol zverený do správy a preto zámena je formou zmeny lesných pozemkov za kvalitnejšie z hľadiska hospodárenia.
Takéto formy zámen sú pre podnik jednoznačne výhodné a to z dôvodu získavania omnoho kvalitnejších lesných pozemkoch na ktorých sa dá hospodáriť bez žiadnych obmedzení.
LESY SR š. p. sú zároveň povinné vyhodnotiť všetky doručené žiadosti o zámenu pozemkov, z hľadiska ich výhodnosti. Po takomto posúdení rozhoduje o zámene či zamietnutí žiadosti MP SR.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené