PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa textilných výrobkov

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa textilných výrobkov- elektronické výberové konanie.

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                        Námestie SNP č.8
                        975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka textilných výrobkov podľa bodu 7. ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.10.2010 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia - –- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá. .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Predmet súťaže musí spĺňať európske normy EKO-TEX 100

d) Predmet súťaže musí byť označený:
· názvom výrobcu,
· návodom na použitie
· materiálovým zložením
· piktogramom ošetrenia predmetu obstarávania,
· spôsobom prania, žehlenia predmetu obstarávania
Každý predmet súťaže musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:
a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto podľa dielčích objednávok kupujúceho.
b) V tabuľke uveďte pokiaľ nie je, zloženie, hmotnosť materiálu (g/m2), rozmer, balenie .
c) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 7 dní
d) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
e) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy:....................................
f) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky: .........................
g) Štatút „Chránená dielňa“ ÁNO – NIE.

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Názov :

Zloženie :

Hmotnosť v gramoch/m²

Rozmer dĺžka v cm x šírka vcm

Pri posteľnej súprave typ uzávera:

Balenie
v ks

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

Posteľná bielizeň hladká na jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90 x 70

gombíky

 

súprava

 

Posteľná bielizeň hladká na jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

zips

 

súprava

 

Posteľná bielizeň hladká na jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

hotelová záložka

 

súprava

 

Posteľná bielizeň krepová na jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

gombíky

 

súprava

 

Posteľná bielizeň krepová na jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

hotelová záložka

 

súprava

 

Posteľná bielizeň flanelová na jedno lôžko,1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

gombíky

 

súprava

 

Posteľná bielizeň flanelová ne jedno lôžko, 1+1

100 % BA

 

200x140
90x70

hotelová záložka

 

súprava

 

Plachta hladká

100 % BA

 

140x230

X

 

ks

 

Uterák pracovný

100 % BA

 

100 x 50

X

 

ks

 

Uterák froté

100 % BA

 

100 x 50

X

 

ks

 

Froté osuška

100 % BA

 

140 x 70

X

 

ks

 

Utierky

100 % BA

 

50 x 70

X

 

ks

 

Obrus s teflónovou úpravou

100 % polyester

 

200 x 100

X

 

ks

 

V prípade potreby LOGO LSR, š.p. B.Bystrica

     

X

 

ks

 

Paplón na celoročné používanie s antialergickou výplňou zmesou z dutých vlákien

Poťah zloženie:

Hmotnosť náplne:

200 x 140

X

 

ks

 

Vankúš s antialergickou výplňou zmesou dutých vlákien v tvare guličiek

Poťah zloženie:

Hmotnosť náplne:

90 x 70

X

 

ks

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:
nákupná cena ..................... 90 %
splatnosť faktúr .................... 10 %
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 8.9.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku textilných výrobkov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                                         poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené