PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa ekologických olejov

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklady, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Predmet súťaže musí byť označený:
· názvom výrobcu,
· návodom na použitie
· technickými normami
· piktogramom o ekologickom zložení výrobku,
· značkou materiálového zloženia,
· priložená karta bezpečnostných údajov podľa zákona 163/2001 Zb. a príslušných nariadení a v zmysle chemickej legislatívy REACH

Každý predmet súťaže musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy+ nevratného obalu.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 2 dni.
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy..........................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky....................................

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Názov :

Farba prípravku

Bod vzplanutia v °C , min.

Hustota pri 20°C , kg/m³

Bod tuhnutia, °C, max

Kinetická viskozita pri 40°C, mm²/s

Korozia pri 100°C/3hod. na oceli

Biologická odburateľnosť za 21 dní v %

Cena v € bez DPH za m.j. t.j. za 1 liter:

Ekologický mazací olej pre mazanie reťazí a líšt píl – predpoklad v litroch:

               

Balenie: 5 litrové - 10 x 5 litrov

               

10 litrové - 10 x 10 litrov

               

25 litrové - 200 x 25 litrov

               

200 litrové – 50 x 200 litrov

               

1000 litrové – 5 x 1000 litrov

               

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:

nákupná cena, vrátane dopravy + nevratné obaly ...................90 %
splatnosť faktúr........................................................................10 %

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 8.9.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku ekologických olejov “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                                                                                                  Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                                            poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené