PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo
vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa pletív, drôtu a klincov

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa pletív, drôtu a klincov- elektronické výberové konanie.

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                        Námestie SNP č.8
                        975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka pletív, drôtu a klincov podľa bodu 7., ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica , prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.10.2010 do 31.12.2012 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Predmet súťaže musí byť označený:
· názvom výrobcu,
· návodom na použitie
· technickými normami
· piktogramom ošetrenia predmetu obstarávania,
· značkou materiálového zloženia,

Každý predmet súťaže musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto určené v objednávke kupujúceho.
b) V tabuľke uveďte druh materiálu, jeho zloženie, hmotnosť (g/m2) .
c) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 5 dní
d) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
e) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy........................
f) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky..............................

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Názov :

Povrchová úprava

Veľkosť oka v mm

Priemer drôtu v mm

Výška pletiva v cm

Balenie
v m

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

Pletivo štvorhranné s malými okami

Zn

20

2,00

100

25

bm

 

Pletivo štvorhranné poplastované s malý mi okami

Zn + PVC

16

Po plastifikácii 2,00

100

10

bm

 

Pletivo štvorhranné pozinkované

Zn

50

2,15

160

25

bm

 

Pletivo štvorhranné pozinkované

Zn

60

2,15

160

25

bm

 

Pletivo štvorhranné pozinkované s hrubším drôtom

Zn

50

2,5

160

25

bm

 

Pletivo uzlové štandardné (zábrana pre malú aj vysokú zver) – rozostup zvislých drôtov je 15 cm, počet drôtov 19

pozinkovaný

 

2,0/2,8

200

50

bm

 

Pletivo uzlové štandardné (zábrana pre malú aj vysokú zver) – rozostup zvislých drôtov je 15 cm, počet drôtov 20

pozinkovaný

 

2,2/3,1

220

50

bm

 

Pletivo oborové štvorhranné s veľkými okami

pozinkovaný

100 x 100

4

200

20

bm

 

Drôt ostantý, každých 100 mm vpletané dva priečne drôty=ostne

pozinkovaný

X

1,8/2,0

X

100

balík

 

Drôt bez povrchovej úpravy (viazací)

FE

X

4,00

X

 

kg

 

Drôt pozinkovaný (napínací)

Zn

X

2,2

X

100

balík

 

Pletivo šesťhranné

Zn

20

0,7

100

50

bm

 

Názov:

Povrchová úprava

Rozmer klinca

Balenie v kg

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.

Klince stavebné

FE

70 x 2,8

5

kg

 

Klince stavebné

FE

180 x 6,3

5

kg

 

Klince stavebné

Zn

80 x 3,10

5

kg

 

Klince lepenkové

Zn

25 x 2,5

5

kg

 

Klince svorky – U-klince

Zn

30 x 3,10

5

kg

 

Klince rákosnícke - trsteniaky

Zn

32 x 2,5

5

kg

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky , ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:
nákupná cena ......................... 90 %
splatnosť faktúr ...................... 10 %

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame, aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 8.9.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku pletív, drôtu a klincov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo: 048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh .

                                                                                                                                                                                 Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                                          poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené