PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Milión eur na likvidáciu povodňových škôd


Milión eur na likvidáciu povodňových škôd

Banská Bystrica, 23. august 2010

LESY SR spravujú drobné vodné toky v dĺžke 18 447 kilometrov. Na týchto vodných tokoch zabezpečujú zo zákona protipovodňovú ochranu.

Plán na rok 2010 predpokladal náklady na opravy a údržby stavebných objektov na vodných tokoch vo výške 139 000 €. Prívalové dažde a následné povodne spôsobili škody, ktoré bude nevyhnutné odstrániť. Vedenie štátneho podniku LESY SR prijalo rozhodnutie navýšiť plány prevádzkových nákladov odštepných závodov, spojených s odstraňovaním povodňových škôd o sumu 698 300 € a zároveň uvoľnilo prostriedky vo výške 490 000 € na vybudovanie 7 stavieb na vodných tokoch. Konkrétne sa jedná o úpravu toku riečky Bystrá v intraviláne obce Rabča, vybudovanie troch priepustov v územnej pôsobnosti Odštepného závodu Rožňava, úpravu toku Kobeliarovského potoka v obci Kobeliarovo, úpravu toku riečky Terebľa v katastrálnom území obce Novy Saľaš a stabilizáciu brehu rieky Torysa v Šarišských Michaľanoch.

„Enormný nárast nákladov na odstraňovanie povodňových škôd o viac ako milión eur nám robí starosti o to viac, že ich musíme vykrývať z vlastných zdrojov. Vnímame potrebu koncepčného prístupu a najmä dobrej medzirezortnej komunikácie a spolupráce. Bez primeraného finančného krytia však všetky plány odplaví najbližšia prívalová vlna“, povedal poverený rozvojovo – technický riaditeľ š.p. LESY SR Ján Švančara.

„Prvou lastovičkou“ nového prístupu k riešeniu problémov protipovodňovej prevencie je medzirezortná porada, pripravená na štvrtok 26. augusta v Bratislave, na ktorej by mali byť načrtnuté ďalšie smery v ochrane pred povodňami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené