PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Súťažné podmienky pre obchodno verejnú súťaž na OZ Liptovský Hrádok


Súťažné podmienky pre obchodno verejnú súťaž na OZ Liptovský Hrádok

 

                  Súťažné podmienky pre obchodno verejnú súťaž, 
                  vyhlásenej podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka

1. Obstarávateľ :  LESY SR, š.p. Banská Bystrica
                               OZ Liptovský Hrádok
                               Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Kontaktná osoba: Ing. Hromádka Roman ( č. t. 044 / 52 22 751, 0918 335 393 )
                             e-mail: roman.hromadka@lesy.sk

2. Predmet obstarávania: Lesná cesta Široká – povodňové škody 2010

3. Miesto realizácie: k. ú. Východná, LS Čierny Váh

4. Termíny:

a, Prevzatie súťažných podkladov, možnosť terénnej obhliadky: od 06.09.2010 do 10.09.2010, do 15.00 h
b, Predkladanie súťažných ponúk- obálok ( poštou, osobne ): do 17.09.2010, do 10.00 h
c, Verejné otváranie obálok: 17.09.2010, o 10.30 h

Pri predkladaní súťažných ponúk- obálok poštou je určujúcim termínom splnenia
podmienky dátum prevzatia súťažnej obálky obstarávateľom.

5. Vymedzenie predmetu súťaže:

Podľa priloženého výkazu výmer a PD vypracovanej Ing. Vladimírom Pávom, Sad na Studničkách 7, Žilina

6. Termín realizácie: 09/2010 -11/2010

7. Podmienky účasti uchádzača v obchodnej verejnej súťaži

- Odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom súťaže (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu)- úradne overený originál
- Uchádzač je platcom DPH ( kópia osvedčenia )
- Uchádzač nemá daňové nedoplatky ( kópia potvrdenia príslušného daňového úradu)
- Nemá nedoplatky poistného do dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti ( kópia potvrdenia príslušného úradu )
- Nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov ( čestné prehlásenie )
- Uchádzač nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči LSR, š. p. Banská Bystrica ( čestné prehlásenie )

Všetky požadované doklady, okrem Odbornej spôsobilosti na vykonanie prác, čestných prehlásení je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov- úradne overený originál v dobe platnosti. Doklady, alebo ich kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace k dátumu otvárania súťažných obálok.

8. Referencie a preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača

a, Referencie
- Uchádzač predloží zoznam stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet súťaže ( v zmysle STN 73 6108 - Lesná dopravná sieťsú to komunikácie kategórie 1L,
2L, 3L, zvážnica a trvalá približovacia cesta, čo sú všetko komunikácie triedy 1, 2 a 3 –
novostavby, rekonštrukcie a povodňové škody ), resp. zoznam uskutočnených opráv a údržieb lesnej dopravnej siete.

- Uchádzač predloží zoznam realizovaných stavieb, resp. zoznam uskutočnených opráv a údržieb lesnej dopravnej siete za posledné 3 roky ( 2007 až 2009 ) s
finančným objemom v € bez DPH za všetky zrealizované stavby, opravy a údržby v danom období, ku ktorému priloží referenčné listy za jednotlivé stavby, opravy a údržby, kde uvedie:

a, Názov stavby, opráv a údržieb lesnej dopravnej siete
b, Finančný objem stavebných prác, opráv a údržieb v € bez DPH podľa Zmluvy o dielo, resp. objednávok
c, Objednávateľa stavebných prác s kontaktom ( e-mail, telefón ) na kompetentnú osobu
d, Referenčný list musí byť potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa
( pečiatka a podpis ).

b, Technická spôsobilosť
- Vzhľadom na blízke vodné zdroje bude zhotoviteľ stavby pri vykonávaní manipulačných a zemných prác používať stroje na uvedené práce s ročníkom výroby 2005 až 2010 a práce bude realizovať bágrovou technológiou ( rýpadlo-nakladač ). Buldozérová technológia nie je prípustná.

- Uchádzač predloží zoznam strojov a nákladných vozidiel, ktorými disponuje pre danú
stavebnú akciu. Vlastníctvo prostriedkov preukáže formou kúpnej zmluvy, leazingovej
zmluvy, technickým preukazom alebo dokladom stavebného stroja- kópia dokladov.

9. Cenová ponuka, platobné podmienky, zmluvné podmienky
- Cena bude určená na základe výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu. Cena sa uvedie v € bez DPH. Súčasťou cenovej ponuky je podrobný rozpočet stavby.
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr vyhotovených dodávateľom.
- Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní od doručenia faktúry na OZ Lipt. Hrádok.
- Faktúra bude do 5 dní odkontrolovaná povereným pracovníkom, v prípade zistených nedostatkov a rozdielov bude faktúra vrátená na prepracovanie a na túto dobu sa preruší plynutie lehoty splatnosti.
- Faktúra musí obsahovať súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom.
- Zálohy objednávateľ neposkytuje.
- Termín pre definitívne ukončenie diela je 15.11.2010.
- Záručná doba je 36 mesiacov.

10. Spôsob predkladania súťažných ponúk
- Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania a s adresou uchádzača. Súťažné ponuky budú predložené vo formáte A4 a zviazané. Na prvej strane bude napísaný obsah ponuky za ním bude nasledovať plnenie jednotlivých kritérií hodnotenia a ďalej budú priložené doklady a ostatné požadované dokumenty v poradí ako sú uvedené v týchto súťažných podmienkach. Súťažné ponuky sa predkladajú v termíne určenom vo zverejnenom návrhu na adresu vyhlasovateľa poštou, alebo osobne. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote na predkladanie nebudú zahrnuté do súťaže. Vyhlasovateľ ich vráti navrhovateľovi neotvorené.
- Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Súčasťou súťažného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo ( ZoD ) podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Návrh ZoD musí obsahovať dojednania uvedené vo vzorovej ZoD, ktorá je súčasťou súťažných podmienok.
- V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo po dohode s uchádzačom zmeniť znenie návrhu zmluvy.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu obstarávania.
- Obstarávateľ vylúči zo súťaže ponuku uchádzača, ktorá nebude spracovaná a doručená v zmysle bodu 10 týchto súťažných podmienok.
- V prípade, ak uchádzač ponúkne cenu, ktorá nie je obvyklá pre porovnateľný predmet zákazky v čase vyhlásenia súťaže a nedokáže v termíne do siedmych kalendárnych dní vysvetliť rozdiel v cene bude zo súťaže vylúčený.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž bez uvedenia dôvodu.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 10.

Súťažné návrhy budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

a) cena dodávky .....................................................  75 bodov
b) referencie ............................................................ 25 bodov

12. Spôsob vyhodnotenia ponúk

Cena dodávky
Pri hodnotení sa bude vychádzať z najnižšej ceny, ktorej sa pridelí plný počet bodov a ostatným uchádzačom sa pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca:

c = ( cn / ci ) x 75 

kde: c - počet bodov vypočítaných pre kritérium cena dodávky
        cn - najnižšia ponúknutá cena
        ci - ceny ponúknuté jednotlivými uchádzačmi

Referencie
Pri hodnotení tohto kritéria sa bude vychádzať z objemu stavebných prác na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet súťaže, opráv a údržieb lesnej dopravnej siete uvedených v bode 8 a, Referencie vyjadreného v € bez DPH za roky 2007 až 2009. Zoznam stavieb, opráv, údržieb a ich cena musí byť potvrdená zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa vzorca:

r = ( ri / rn  ) x 25

 kde: r - počet bodov vypočítaných pre kritérium referencie
         rn – najvyšší objem referencií uchádzača
         ri – objem referencií jednotlivých uchádzačov
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa v termíne do 10 dní od určeného termínu doručenia súťažných ponúk v prípade požiadaviek na vysvetlenie ponuky do 10 dní od doručenia vysvetlenia.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 30.09.2010.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

V Liptovskom Hrádku, dňa 23.08.2010.

                                                                                                                                                                                       ........................................
                                                                                                                                                                                             Ing. Milan Kozák
                                                                                                                                                                                                riaditeľ OZ

 

Zmluva o dielo :  images/OZ/LiptHradok/ZoD-LC-Siroka-PS-2010.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené