PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Kriváň - obchodno verejná súťaž


OZ Kriváň - obchodno verejná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,
Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváňv y h l a s u j e


obchodno verejnú súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka na podanie návrhu na uzavretie zmluvy o dielo, predmetom ktorých je:

Premostenie PHO VN Hriňová

Miesto realizácie LS Hriňová – Priepust Budáčov Jarok
                                              – Priepust Šajtovisko II.
                            LS Poľana – Priepust Sedielko II.

Súťažné podmienky si môžu uchádzači vyzdvihnúť na vyššie uvedenej adrese, č. dverí 10, tel. č. 045/ 5243207, mobil: +421918335510, e-mail: stefan.sarvas@lesy.sk

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „ Súťaž – neotvárať“ s názvom Premostenie PHO VN Hriňová v termíne do 20.9.2010 do 9:00 hod.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 25 dní od uplynutia termínu na podávanie súťažných ponúk.

 

                                                                                                                                                                                              Ing. Kráľ Pavol
                                                                                                                                                                                       poverený riadeným OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené