PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa pre zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Lesov SR, š.p. B.Bystrica – elektronické výberové konanie

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ:   Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                           Námestie SNP č.8
                           975 66  Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Poskytovanie stravovania pre zamestnancov Lesov SR, š.p. B.Bystrica formou stravných lístkov (podávaním teplého jedla v reštauráciách s obsluhou, alebo samoobslužných zariadeniach) , ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepné závody po celom území SR.

4. Termín realizácie: od 1.01.2011 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na zrealizovanie dodávok, ktoré sú predmetom súťaže (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace).
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), 
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), 
- nemocenského poistenia , 
- dôchodkového zabezpečenia
- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).
d) Predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou podľa ISO 9001/2001 alebo rovnocenného osvedčenia vydaného príslušnými orgánmi v členských štátoch EU.
e) Zoznam predajných miest (pobočiek s trvalou adresou), kde je uchádzač schopný realizovať predaj a výmenu stravných lístkov.
f) Zoznam zmluvných partnerov: uchádzač vypracuje na CD zoznam stravovacích zariadení na území SR podľa regiónov a miest (formát excel), s ktorými má uzatvorenú zmluvu a ktoré poskytujú celoročne aspoň jedno teplé jedlo denne ku dňu predloženia ponuky a zoznam v tlačenej forme podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v zozname uvedie názov zariadenia, adresu prevádzky akceptujúcu stravné lístky, kontaktnú osobu a telefónne číslo.

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklady, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Referencie:

Zoznam firiem, kde bol dodaný rovnaký predmet súťaže za rok 2008, 2009. V zozname uchádzač uvedie minimálne:
- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta plnenia,
- skutočne uhradenú hodnotu v € bez DPH za dodávku
- telefonický kontakt na odberateľa

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za poskytnutú službu v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže .
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch : 2 pracovné dni
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania : minimálne 30 dní.
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy..........................
e) Iné ponúkané služby....................................

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

• zoznam zmluvných partnerov akceptujúcich stravné lístky a poskytujúcich celoročne aspoň jedno teplé jedlo denne ku dňu predloženia ponuky na celom území SR (podľa organizačnej štruktúry Lesov SR, š.p. B. Bystrica ............................. 90 %
• splatnosť faktúr .......................10 %
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
V prihláške žiadame uviesť: kontaktnú osobu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 15.10. 2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávateľa stravných lístkov “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie
: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. 

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.


                                                                                                                                                          Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                    poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené