PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa lesníckeho náradia- elektronické výberové konanie.


Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ:      Lesy SR, š. p. , Banská Bystrica
                             Námestie SNP č. 8
                             975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka lesníckeho náradia podľa bodu 7., ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.11.2010 do 31.12.2012 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)

b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

c) Uchádzač nemá nedoplatky: 
- daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), 
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), 
- nemocenského poistenia , 
- dôchodkového zabezpečenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Predmet súťaže musí byť označený:
· Názvom výrobcu
· Návodom na použitie
· Technickými normami
· Piktogramom o ekologickom zložení výrobku
· Značkou materiálového zloženia
· Etalón – v prípade meradiel

Každý predmet súťaže musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 10 kalendárnych dní
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy.............
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky...............

LESNÍCKE NÁRADIE:


Názov

Bližšia špecifikácia:
V prípade potreby doplňte

Orientačné množstvá v ks na jeden kalendárny

Cena v € bez DPH
za ks

Číslovačka s poriskom

 

20

 

Káľačka 2,5 kg bez násady

 

50

 

Káľačka 2,7 kg bez násady

 

30

 

Káľačka 3 kg bez násady

 

10

 

Klin štiepací železný

 

50

 

Klin štiepací plastový

 

30

 

Sapina veľká s násadou

 

30

 

Sapina malá s násadou

 

20

 

Tlmnica s násadou

 

20

 

Mačeta

 

30

 

Krokomer

 

40

 

Obracák s násadou

 

10

 

Obracák – lopatka s násadou

 

10

 

Kladivo lesnícke na T-háky s násadou

 

50

 

Krompáč zalesňovací s násadou

 

80

 

Krompáčik zalesňovací s násadou

 

40

 

Sekero-motyka s násadou

 

40

 

Lopata AL malá bez násady

 

30

 

Lopata AL veľká bez násady

 

100

 

Lopata železná rovná bez násady

 

50

 

Lopata železná srdcová bez násady

 

50

 

Hrable kovové 12 zubové bez násady

 

20

 

Hrable kovové 14 zubové bez násady

 

40

 

Kosák 355 mm zúbkovaný

 

50

 

Minikosa

 

30

 

Motyka zalesňovacia kovaná bez násady

 

80

 

Motyka kovaná rovná bez násady

 

20

 

Motyka kovaná úzka bez násady

 

20

 

Vedro pozinkované 15 litrové

 

50

 

Pílka prerezávacia 350 mm, drevená rúčka

 

50

 

Vidly 4-hroté rycie bez násady

 

20

 

Vidly 4-hroté s T s násadou

 

20

 

Vidly 2-hroté na seno bez násady

 

30

 

Sekera 1 kg s drevenou násadou

 

30

 

Sekera 1,25 kg s drevenou násadou

 

20

 

Sekera 1,4 kg s drevenou násadou

 

20

 

Sekera 1,5 kg s drevenou násadou

 

20

 

Sekera 1 kg s plastovou násadou

 

20

 

Črták sklápací

 

50

 

Priemerka kovová 500 mm

 

100

 

Priemerka kovová 800 mm

 

200

 

Priemerka kovová 1000 mm

 

100

 

Priemerka taxátorská 1000mm

 

100

 

Priemerka drevená 800 mm

 

80

 

Priemerka drevená 500 mm

 

50

 

Pásmo samonavíjacie 15 m

 

30

 

Pásmo samonavíjacie 20 m

 

30

 

Pásmo samonavíjacie 25 m

 

50

 
       

Násada do lopaty AL veľkej

 

20

 

Násada do motyky zalesňovacej

 

70

 

Násada do káľačky 2,7 kg

 

200

 

Násada do sekeromotyky

 

100

 

Násada do krompáčika zalesňovacieho

 

100

 

Násada na sapínu

 

50

 

Násada na hrable kovové

 

30

 

Násada do sekery 1,5 kg

 

50

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky , ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:

nákupná cena...................................... 90 %
splatnosť faktúr .................................. 10 %

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

V prihláške žiadame uviesť: kontaktnú osobu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu uchádzača

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 15.10.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„Dodávka lesníckeho náradia - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.
V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                                                  Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                           poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené