PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa pracovných rukavíc – elektronické výberové konanie.

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ:     Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                            Námestie SNP č.8
                            975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka pracovných rukavíc podľa bodu 7.,ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.11.2010 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: 
- daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), 
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), 
- nemocenského poistenia , 
- dôchodkového zabezpečenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklady, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Predmet súťaže musí byť označený:

· certifikačnou značkou výrobcu,
· názvom výrobcu,
· ten predmet obstarávania, ktorý stráca svoju ochrannú funkciu starnutím musí byť označený dátumom výroby a dobou životnosti. Tam, kde je výrobcom určená doba životnosti OOPP sa doba použitia riadi týmto údajom, ktorý musí byť vyznačený,
· piktogramom s vyznačením druhu ochrany,
· piktogramom ošetrenia predmetu obstarávania,
· značkou materiálového zloženia,
· označením ochrannej úpravy (kyselinovzdorné, ohňovzdorné, so zvýšenou odolnosťou voči špinavosti , odolnosťou voči oderu, vodoodpudivou úpravou),

Každý predmet súťaže musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy.
b) V tabuľke uveďte druh materiálu, jeho zloženie, hmotnosť (g/m2) a zrážanlivosť materiálu.
c) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 5 dní
d) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
e) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy.......................
f) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky....................................

Ochrana horných končatín:

Zloženie materiálu: lícová useň, štiepenka, bavlna, máčadlo vodoodpudivé, keper, kasilón a pod.
Zateplenie: bavlna a pod.

Názov ochranného osobného prostriedku

EN

Orientačné množstvá v pároch na jeden kalendárny rok

Zloženie materiálu
Značka výrobku

Cena v € bez DPH:

Rukavice kasilónové šité, pletené, s PVC terčírmi

388:4131
420

300

   

Rukavice bavlnené polomáčané

388:4131
420

600

   

Rukavice bavlnené polomáčané neprierezné

388:4221
420

200

   

Rukavice bavlnené polomáčané s protišmykovým a protiprierezovým účinkom, pružná manžeta

388:4221
420

200

   

Rukavice bavlnené celomáčané v Nitrile, chemicky odolné, dĺžka 38 cm

388:4111,
374:AKL
407:X1XXXX
420:2003,
420:2003

200

   

Rukavice bavlnené celomáčané v PVC, odolné voči ropným produktom

388:4121,
EN 374,JKL, EN 420:2003

200

   

Rukavice päťprsté, kombinované koža-textil

388:3122,420

300

   

Rukavice päťprsté, kombinované koža-textil - zateplené

388:2142,420

300

   

Rukavice päťprsté kombinované zosilená dlaň + palec

388:2144
12477,420

200

   

Rukavice päťprsté kombinované zosilená dlaň + palec - zateplené

388:2144,
12477,420

200

   

Rukavice celokožené pyrotechnické – jemná lícová useň

388:3243
511:22X,420

50

   

Rukavice päťprsté celokožené s manžetou – jemná lícová useň

388:2X1X,
420

700

   

Rukavice päťprsté celokožené s manžetou – jemná lícová useň - zateplené

388:2X1X,
420

700

   

Rukavice päťprsté celokožené zosílená dlaň + palec s manžetou – jemná lícová useň

388:2144
12477,420

300

   

Rukavice päťprsté celokožené zosílená dlaň + palec s manžetou – jemná lícová useň - zateplené

388:2144
12477,420

300

   

Rukavice päťprsté celokožené zváračské manžeta 18 cm – jemná lícová useň

388:2144,
407, 420

50

   

Rukavice päťprsté celokožené zváračské bez manžety – jemná lícová useň

388:2144,
407, 420

50

   

Rukavice päťprsté celokožené antivibračné s manžetou na suchý zips – jemná lícová useň

388:3221,
10819,420

600

   

Rukavice päťprsté celokožené antivibračné s manžetou na suchý zips – jemná lícová useň - zateplené

388:3221,
10819,420

500

   

INÉ PONUKY, V TABUĽKE NEUVEDENÉ:

       
         

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky , ktoré splnili bod 5.- Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:

nákupná cena .............................. 90 %
splatnosť faktúr ........................... 10 %

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

V prihláške žiadame uviesť: kontaktnú osobu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu uchádzača.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 15.10.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku pracovných rukavíc - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                                                                       Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                 poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené