PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa nových originálnych, alternatívnych a renovovaných tonerov,cartridge-ov a pások do tlačiarní – elektronické výberové konanie.


Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ:     LESY SR, š.p. , Banská Bystrica
                            Námestie SNP č.8
                            975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka nových originálnych, alternatívnych a renovovaných tonerov, cartridge-ov a pások do tlačiarní podľa bodu 7. ktorá sa bude realizovať na základe rámcových kúpnych zmlúv.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov (príloha č.2)

4. Termín realizácie: od 1.11.2010 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: 
- daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), 
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), 
- nemocenského poistenia , 
- dôchodkového zabezpečenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá.

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Systém manažérstva kvalita ISO 9002:1994

d) Certifikácia podľa STN EN ISO 14001:1996

e) Aktualizované STN EN ISO 14001:2005

f) Prehlásenie o záväzku spätného odberu spotrebovaných tonerov na recykláciu resp. repasáciu

g) Popis spôsobu a rozsahu renovácie (platí iba pre renovované tonery)

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na OZ podľa dielčich objednávok kupujúceho do tabuľky plnení, ktorá tvorí Prílohu č.1.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 5 dni.
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy.............
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky..................

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky , ktoré splnili bod 5.- Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:

8.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk na dodávku nových originálnych a alternatívnych tonerov,cartridge-ov a pások
nákupná cena vrátane dopravy 85 %
splatnosť faktúr 5 %
komplexnosť ponuky 10 %

8.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk na dodávku renovovaných tonerov,cartridge-ov a pások
nákupná cena vrátane dopravy 65 %
splatnosť faktúr 5 %
komplexnosť ponuky 10 %
technická spôsobilosť uchádzača ( bod 6.g ) 20 %

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:


Žiadame , aby záujemca o verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 15.10.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.
Žiadame uviesť kontaktnú osobu, telefonický kontakt,e-mailovú adresu.
Každý druh toneru bude hodnotený samostatne, t.j. originál, alternatívny a renovovaný. Vyhlasovateľ nevyžaduje komplexnú ponuku celého predmetu súťaže v zmysle prílohy č.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcové kúpne zmluvy s viacerými uchádzačmi.

Obálku so žiadosťou označte:
„Dodávka tonerov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiadny súťažný návrh .


Prílohy

                                                                                                                                  Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                          poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené