PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu:

Expedičný sklad dreva Rohožník spevnené plochy - stavebné úpravy

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 22.10.2010 do 8 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční dňa 27.10. 2010. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 8.11.2010. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Šaštín : Ing. Ján Danišík, tel. č. 0918 334 829. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 25.10.2010.

1. Súťažné podmienky
2. Sprievodná správa
3.1. Technická správa - Rohožník SO-01
3.2. Technická správa - Rohožník SO-02
3.3. Technická správa - Rohožník SO-04
3.4. Technická správa - Rohožník SO-03
4.1. Prehľadná situácia
4.2. Celková siutácia
5.1. Situácia SO-01
5.2. Detaily spevnených plôch SO-01
5.3. Situácia SO-02
5.4. Priečne rezy SO-02
5.5. Detail spevnenia SO-02
5.6. Situácia SO-03
5.7. Priečne rezy SO-03
5.8. Detial spevnenia SO-03
5.9. Detail prekrytia SO-03
5.10. Zaústenie rigolu do šachty SO-03
5.11. Situácia SO-04
5.12. Detial nakladacej rampy SO-04
6. Výkaz výmer
7. Stanovisko OÚ k ESD Rohožník II stav. úpravy
8. Vzor zmluvy o dielo

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené