PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Rámový priepust na toku Nitra

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 22.10.2010 do 8 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční dňa 27.10. 2010. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 8.11.2010. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Prievidza : Ing. Čavojová, tel. č. 0918 335 960. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 25.10.2010.

1. Súťažné podmienky
2. Sprievodná a technická správa
3. Prehľadná siutácia - výkres
4. Situácia - výkres
5. Pozdĺžny rez - výkres
6. Pozdĺžny rez prítokom - výkres
7. Pôdorys priepustu - výkres
8. Pohľad na výtokové čelo - výkres
9. Pozdĺžny rez tokom Nitra - výkres
10. Výstuž vtokového a výtokového čela - výkres
11. Krídla vtokových priepustov - výkres
12. Výkaz - výmer
13. Vzor zmluvy o dielo
14. Rozhodnutie OÚ ŽP

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené