PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Účelové zariadenie LSR, š. p., ul. 9. mája č. 16 Banská Bystrica – výmena okenných
a dverných výplní na fasádach, (okres Banská Bystrica)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 15.11.2010 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 18.11.2010. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 26.11.2010. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom GR: Ing. Riša, tel. č. 0918 444 284. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 16.11.2010.

Súťažné podmienky
Detail D1
Detail D2
Detail D3
Detail D4
Detail D5
Detail D6
Detail D7
Detail D8
Detail D9
Detail mreže
Schéma JZ pohľad
Schéma SV pohľad
Schéma SZ JV pohľad
Tabuľky 1
Tabuľky 2
Tabuľky 3
Tabuľky 4
Tabuľky 5
Tabuľky 6
Tabuľky 7
Tabuľky 8
Tabuľky 9
Tabuľky 10
Tabuľky 11
Technická správa
Výkaz výmer
Zmluva o dielo - vzor

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené