PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejno obchodnú súťaž


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejno obchodnú súťaž

Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž

na ťažbové práce pre rok 2011

1. Vyhlasovateľ: : Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
Odštepný závod Rimavská Sobota ,
so sídlom Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota
IČO : 360 383 51 DIČ : SK 2020087982
Číslo bankového spojenia : 1405392/0200
Názov peňažného ústavu : VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota

2. Predmet obstarávania: ťažbové práce na rok 2011

3. Miesto realizácie: LS Rimavská Sobota.
LS Brádno – Tisovec, LO Hrušovo


4. Predmet súťaže:
· Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe 1c „Objednávaná služba na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2011“, vypracovanej samostatne za jednu lesnú správu. Navrhovateľ v prílohe 1c, uvedie svoju cenovú ponuku v € bez DPH za príslušnú technickú jednotku, pričom príloha 1c slúži ako podklad. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom.
· Navrhovateľ má právo na individuálnu terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si dohodne telefonicky alebo osobne na príslušnej lesnej správe. Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov a mapové podklady.
· Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky.

5. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodno-verejnej súťaži
· výberového konania sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
– výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace)
– čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p. (overené čestné prehlásenie)
– referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe 1d, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných prác, vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za predchádzajúci rok
– fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP,
– prehľad a doklad potvrdzujúci technicko-výrobné vybavenie strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní alebo má v dlhodobom nájme a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže (overené čestné prehlásenie)

· predkladané doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace
· nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie z výberového konania
· všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

6. Termíny a miesto podávania návrhov:
· podávanie súťažných ponúkdo - 13.12.2010 do 1200hod na ústredie OZ
· otváranie obálok so súťažnými ponukami – 13.12.2010 o 12 30 hod v zasadačke OZ

7. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
· Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na ťažbové práce pre rok 2011 – neotvárať“) a adresou uchádzača.
· Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne.
· Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh – na ďalšie varianty sa neprihliada.
· V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Odvolať ponuku môže v lehote do termínu otvárania obálok.
· Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 7.
· Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – vyhodnotenie ponúkaných cien bude urobené ako pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 60 (max. možný počet bodov bude 60)
– referencie – vyhodnotenie referencií bude urobené v tabuľke podľa prílohy 1d ako priemerná hodnota referencií jednotlivých odberateľov so zohľadnením váhy objemu prác. Na základe hodnoty predložených referencií vyhlasovateľ rozhodne o pridelení bodov max do hodnoty 20. Pri začínajúcich dodávateľoch prác môže vyhlasovateľ prideliť body na základe referencií aj z iných lesníckych a obdobných činností. (OZ môže nezávisle od navrhovateľa v prípade pochybností požiadať odberateľov prác o predloženie dodatočných referencií)
– technické zabezpečenie – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov
o pre technické vybavenie v rozpätí 0 – 10 bodov (od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi až po absolútne postačujúce so 10 bodmi)

9. Vyhodnotenie ponúk
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa v termíne do 15 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice z výberu.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.

V Rimavskej Sobote dňa 12.11.2010

.......................................
Ing. Jozef Sokol
Poverený riadením OZ Rimavská Sobota

Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti, termíne dodania prác, množstvách podľa porastov, mieste a čase pre poskytovanie informácií k súťažným podkladom budú záujemcom k dispozícii na ústredí LS:

LS Rimavská Sobota Ing. Jakubička Richard 047/5811701, 0918 335118 ls.r.sobota@lesy.sk
LS Brádno – Tisovec Ing. Ružička Peter 09183 35151 ls.bradno@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené