PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Stabilizácia hranice škôlkarského strediska Šariš, (okres Prešov)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 1.12.2010 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 3.12.2010. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 14.12.2010. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Semenoles Ing. Varchol tel. č. 0918 333 984. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 2.12.2010.

Rekapitulácia objektov stavby
Tech. správa SO 01
Tech. správa SO 02
SO 3.2 Situácia
Tech. správa SO 03
B. Prehľadná situácia
C. Celková situácia 1000
SO 01 Situácia
SO 01 Pozdĺžny profil
SO 01 Priečne profily
SO 01 Vzorové profily a objekty
SO 02 Situácia
SO 02 Oplotenie z poz. pletiva
SO 02 Ocelová bránka
SO 03 Protokol
SO 03 Tabuľka vonkajších vplyvov
SO 03 Studňa na závlahovú vodu
SO 03 Vzorový rez
SO 03 Armatúrna šachta
SO 03 Detail uzáverov v šachte
SO 03 Vzorový rez uloženia kábla
SO 03 Pozdĺžny profil
SO 03 Rozvádzač R
SO 03 - Situácia hlavných rozvodov závl.vody a el. prípojky
SO 01 Výkaz výmer Stabilizácia hranice pozemku ŠS
SO2 -výkaz výmer Doplnenie oplotenia
SO3 -výkaz výmer Hlavné rozvody závlahovej vody
SO3a -výkaz výmer Studňa
SO3b - výkaz výmer  Elektrická prípojka k čerpadlu
Sprievodná správa
Stavebné povolenie
Súť. podmienky Šariš
Vzorová Zmluva o dielo ŠS  Šariš

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené