PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Chata Kočovce - prípojka vody, (okres Nové mesto nad Váhom)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 1.12.2010 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 3.12.2010. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 14.12.2010. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Trenčín: Ing. Paučin tel. č. 0918 333 198. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 2.12.2010.

Oznámenie k ohlás. drobnej stavbe
Súť. podmienky
Technická správa vodovod
Výkaz výmer
Výpočet potreby vody
Výpočet vodovodu
Výpočtový prietok vody v potrubí administratíva hotely
Vzorová Zmluva o dielo
Armatúrna šachta
Kladačský plán
Polohopisný a výškopisný plán
Pozdĺžny profil
Situácia
Šachta
Uloženie PVC potrubia

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené