PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Bardejov - Verejná obchodná súťaž


OZ Bardejov - Verejná obchodná súťaž

Vyhlasovateľ: LESY SR, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Bardejov

 

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

 

 

Dodávka prác v ťažbovej činnosti pre rok 2011

  

Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž

 

1. Vyhlasovateľ: LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
Odštepný závod BARDEJOV, Dukelská 24, 085 63 Bardejov
IČO: 36038351 DIČ: 2020087982
Bank. spojenie: VÚB Bardejov, č. účtu: 603-522/0200
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Potanovič, č.t. 0915 935456

2. Predmet: Dodávka prác v ťažbovej činnosti pre rok 2011


3. Miesto realizácie a kontaktná osoba:
Lesný hospodársky obvod Plavnica - Didecký V., 0918 335 211
Lesný hospodársky obvod Lipany - Havrila J., 0918 335 901
Lesný hospodársky obvod Malcov - Ing. Cudrák M., 0905 820 266
Lesný hospodársky obvod Liv.Huta - Ing. Hanko S., 0918 335 219
Lesný hospodársky obvod Lukov - Ing. Ovesný M., 0918 335 227
Lesný hospodársky obvod Kríže - Ing. Kolesár J., 0918 335 246
Lesný hospodársky obvod Hertník - Ing. Zelem M., 0905 786 937
Lesný hospodársky obvod Bardejov - Ing. Peteja P.., 0918 335 983
Lesný hospodársky obvod Zborov - Ing. Maďar V., 0907 908 128
Lesný hospodársky obvod Svidník - Stasiv Stanislav, 0918 335 238
Lesný hospodársky obvod Okruhle - Ing. Jackanin L., 0918 335 226
Lesný hospodársky obvod Giraltovce - Ing. Vaľovský J., 0918 335 236


4. Predmet súťaže:
· Predmet súťaže je „Objednávaná služba na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2011“ vypracovanej samostatne za 1 lesný hospodársky obvod (ťažba dreva JMP, približovanie a manipulácia dreva na OM) .
· Navrhovateľ v prílohe 1c uvedie svoju cenovú ponuku v € bez DPH za príslušnú technickú jednotku. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom, navrhovateľ svoju ponuku vyplní aj čiastkovo na jednotlivé JPRL.
· Navrhovateľ má právo na individuálnu terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si dohodne telefonicky alebo osobne na príslušnom OZ (lesnom hospodárskom obvode). Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov a mapové podklady.
· Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky.

5. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži
· výberového konania sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
– výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie,
– čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p. (OZ môže podľa uváženia nad rámec čestného prehlásenia požadovať od navrhovateľov písomné potvrdenie príslušných úradov),
– referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe 1d, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných prác, vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za predchádzajúci rok,
– fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP,
– prehľad a doklad o tom usvedčujúci o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní alebo má v dlhodobom nájme a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.
– v prípade doplnkových subdodávateľských služieb uviesť ich objem, druh a doložiť zmluvu o budúcej zmluve so subdodávateľom.
– súhlas navrhovateľa so Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činnosti v podmienkach š.p. Lesy SR (P Sm LV 007(4)10) potvrdený podpisom navrhovateľa v zázname
– súhlas navrhovateľa s Dohodou o vyhotovovaní faktúr – samofakturácie,potvrdený podpisom navrhovateľa
· predkladané doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace
· nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie z výberového konania
· všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

6. Termíny a miesto podávania návrhov:
· podávanie súťažných ponúk do - 3.12.2010, 9.00 hod., ústredie OZ Bardejov
· otváranie obálok so súťažnými ponukami6.12.2010, 8.00 hod.,, ústredie OZ Bardejov

7. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
· Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na lesníckeťažbové práce na rok 2011 – neotvárať“) a adresou uchádzača.
· Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne.
· Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh – na ďalšie varianty sa neprihliada.
· V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Odvolať ponuku môže v lehote do termínu otvárania obálok.
· Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 7.
· Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – vyhodnotenie ponúkaných cien bude urobené ako pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 60 (max. možný počet bodov bude 60)
– referencie – vyhodnotenie referencií bude urobené v tabuľke podľa prílohy 1d ako priemerná hodnota referencií jednotlivých odberateľov so zohľadnením váhy objemu prác. Na základe hodnoty predložených referencií vyhlasovateľ rozhodne o pridelení bodov max do hodnoty 20. Pri začínajúcich dodávateľoch prác môže vyhlasovateľ prideliť body na základe referencií aj z iných lesníckych a obdobných činností. (OZ môže nezávisle od navrhovateľa v prípade pochybností požiadať odberateľov prác o predloženie dodatočných referencií)
– technické zabezpečenie – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov
o pre technické vybavenie v rozpätí 0 – 10 bodov (od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi až po absolútne postačujúce so 10 bodmi)
o vlastné kapacity 0 –10 bodov (zabezpečenie služieb len vlastnými kapacitami)
- objem prác v ťažbovej činnosti celkom v rozpätí 0 – 10 bodov (v prípade zabezpečenia
služieb na viacerých lesných správach)

9. Vyhodnotenie ponúk
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa v termíne do 15 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice z výberu.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.

 

V Bardejove dňa 18.11.2010                                                                                                                                  Ing. Jozef Krochta 

                                                                                                                                                                                  poverený riaditeľ OZ

♦♦♦    Súťažne podmienky na stiahnutie vo formáte Word   ♦♦♦

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené