PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Vás pozýva
do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa kancelárskych potrieb vrátane papiera do tlačiarní - elektronické výberové konanie.


Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papiera do tlačiarní
podľa bodu 7. ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.1.2011 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia - –- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá. .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2008 a 2009.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

d) Predmet súťaže musí byť označený:
· názvom výrobcu,
· návodom na použitie
· materiálovým zložením

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:
a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto podľa dielčích objednávok kupujúceho.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 5 dní
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy:....................................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky: .........................
f) Štatút „Chránená dielňa“ ÁNO – NIE.

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Názov :

Predpokladaný ročný odber v merných jednotkách

Balenie
v ks

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

Xerografický papier 80 gr. A4

11000

5 bal. v krabici

balík

 

Xerografický papier 80 gr. A3

500

5 bal. v krabici

balík

 

Tabelačný papier 39 cm 1+3 500 zl.

100

500 zl.

balenie

 

Tabelačný papier 39 cm 1+1 1000 zl.

100

1000 zl.

balenie

 

Tabelačný papier 25 cm 1+2 750 zl.

100

750 zl.

balenie

 

Tabelačný papier 25 cm 1+0 2000 zl.

100

2000 zl.

balenie

 

Rýchloviazač papierový závesný celý RZC

5000

10 ks

ks

 

Rýchloviazač bez vz. S lepen. PVC

650

10 ks

ks

 

Archívny box NATUR A4 75 mm prírodný

1500

10 ks

ks

 

Odkladacia mapa OM 253 3 chlopne

3300

10 ks

ks

 

Šanón ESS PVC pákový 75 mm

1000

10 ks

ks

 

Šanón ECONOMY pákový 75 mm

8000

10 ks

ks

 

Blok linkovaný šitý A4 50 listov

300

10 ks

ks

 

Blok linkovaný šitý A5 50 listov

200

10 ks

ks

 

Dvojhárky linkované A4 / 192 ks

800

192 hárkov

balenie

 

Dvojhárky štvorčekové A4/ 192 ks

400

192 ks

balenie

 

Obálka C4/250 ks biela samolepiaca

1000

250 ks

balenie

 

Obálka B4/ 250 ks biela samolepiaca

500

250 ks

balenie

 

Obálka C5/500 okienko vpravo hore samolepiaca biela

1000

500 ks

balenie

 

Obálka C5/500 samolepiaca biela bez vnútornej potlače

1000

500 ks

balenie

 

Obálka C6/1000 samolepiaca s vnútornou potlačou

3000

1000 ks

balenie

 

Obálka C4/500 biela s odtrhovacou páskou

500

500

balenie

 

EUROOBAL A4 číry hladký 50 mic/100 ks

1000

100 ks v balení

balenie

 

Spisové dosky A4 s klipom VIVANTO

500

 

ks

 

Spisové dosky A4 so šnúrami MRAMOR

1200

 

ks

 

Zošit A4 444/40 listov linkovaný

1000

 

ks

 

Zošit A5 544/40 listov linkovaný

500

 

ks

 

Blok A4 šitý linkovaný 80 listov

500

 

ks

 

Blok A5 šitý linkovaný 80 listov

500

 

ks

 

Krieda lesnícka 8420 modrá

3600

12 ks

balenie

 

Zvýrazňovač 8722/4-farebná sada

200

4 ks

sada

 

Pero čínske plastové strieborné

300

 

ks

 

Popisovač 2625 čierny

1000

 

ks

 

LEITZ zošívačka 5504 40 I.

200

 

ks

 

Špagát ľanový 200 gr. hrubý

200

 

ks

 

ŠEVT žiadanka na prepravu osôb - nákladu

400

 

blok

 

ŠEVT Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy A5 samoprepis

1000

10 ks

blok

 

DVD+R IMATION 4,7 GB 16x/10 ks slim box

1000

10 ks

balenie

 

DVD-RW VERBATIN 4,7 GB 4x jewel box/ 5 ks

200

5 ks

balenie

 

MYŠ TRUST WIRELESS OPTICAL MOUSE MI-4910 D, USB

250

ks

ks

 

Toaletný papier HARMONY CLASSIC 10 x 21

1300

10 ks

balenie

 

Toaletný papier priemer Q260 mm, dvojvrstvový

300

ks

ks

 

Obchodná kniha A4 linkovaná 150 listová

200

10 ks

ks

 

USB KEY RAM FLASH 2,0 16GB KDT

100

ks

ks

 

Čistiaci sprej na monitor

100

ks

ks

 
         
         

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:
nákupná cena ..................... 90 %
splatnosť faktúr .................... 10 %
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 10.12.2010 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku kancelárskych potrieb - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                               Ing. Igor Viszlai, v.r.
                                                                                                                                                                                 generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené