PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Prešov - verejno obchodná súťaž


OZ Prešov - verejno obchodná súťaž

OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2011.

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik

O d š t e p n ý   z á v o d    P r e š o v

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov
_______________________________________________________________

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2011.
Predmet súťaže: Dodávka služieb v pestovnej a ťažbovej činnosti na lesných správach OZ Prešov.
Súťažné návrhy treba doručiť na Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov
v termíne do 21.12.2010 do 14: 00 hod.
Podklady k predmetu súťaže si môžu uchádzači vyzdvihnúť na nižšie uvedených lesných správach
Kontakt:
1. Lesy SR, š.p.Lesná správa Hrabušice, Hlavná 198, 053 15 Hrabušice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kašpárek, t.č. +421 908 992 827
2. Lesy SR š.p., Lesnáspráva Hanušovce, Kukorelliho 553, 094 31 Hanušovce n./T.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hricko, t.č. +421 908 645 467
3. Lesy SR š.p.,Lesná správa Spišské Podhradie, Májova 8, 053 04 Spišské Podhradie
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vanous, t.č. +421 905 707 922

Kontaktné osoby za OZ Prešov: Ing. Róbert Mušinka, t.č. +421 918 444 311
p. Miroslav Kováč, t.č. +421 918 334 138

Súťažné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR š.p.www.lesy.sk
v dňoch 9.12.2010 – 21.12.2010

Vyhlasovateľ oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 27.12.2010.

V Prešove 9.12.2010
Ing. Miroslav Lelák
v.r.
poverený riadením OZ Prešov

 

vyhlásenie .pdf

súťazné podmienky .pdf

 

 

Vyhlasovateľ oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 27.12.2010.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené