PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva do obchodno-verejnej súťaže 
na výber dodávateľa čistiacich, dezinfekčných a ochranných prípravkov - elektronické výberové konanieSúťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a ochranných prípravkov
podľa bodu 7. ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.3.2011 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia - –- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá. .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2009 a 2010.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) K ponúkaným výrobkom drogistického charakteru žiadame doložiť karty bezpečnostných údajov .

d) Predmet súťaže musí byť označený:
· názvom výrobcu,
· návodom na použitie
· materiálovým zložením

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:
a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto podľa dielčích objednávok kupujúceho.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 5 dní
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy:....................................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky: .........................
f) Štatút „Chránená dielňa“ ÁNO – NIE.

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Názov :

Predpokladaný ročný odber v merných jednotkách

Balenie
v ks

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

Solvina 500 gr.

7000

 

ks

 

Solvina pasta liqid

600

 

ks

 

Toaletný papier piemer Q260 mm, dvojvrstvý

1300

 

ks

 

Toaletný papier 2-vrstvový, 200 útržkový, balenie po 4x21 m

10500

 

balení

 

Mydlo toaletné 100 gr.

10200

 

ks

 

Pasta na umývanie rúk500g. Obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

6600

 

ks

 

Krém na ruky nechtíkový 100 g.

5700

 

ks

 

Krém na ruky 100g.

3300

 

ks

 

Prachovka plienková biela, rozmer 40x40cm, 99% bavlna

3000

 

ks

 

Prípravok na umývanie riadu 1 liter, obsah anionaktívnych tenzidov 15%-30 %

2250

 

ks

 

Repelent proti kliešťom 150 ml.

1800

 

ks

 

Handra tkaná vaflová, rozmer 60x50cm, zloženie min.75% bavlna

1500

 

ks

 

WC gulička 40 gr. s košíkom

1280

 

ks

 

Dezinfekčný prostriedok 750 ml., obsah chlórňanu sodného 1-5%, neiónovo aktívna látka 1-5% (napr.Domestos)

1100

 

ks

 

Prípravok na hrdzu a vodný kameň 500 ml. s obsahom kyseliny fosforečnej

1050

 

ks

 

Uterák vaflový, rozmer 50x90 cm

900

 

ks

 

Dezinfekčný prípravok 1 l., obsah chlórňanu sodného 1-5% (napr.Savo)

790

 

ks

 

CIF tekutý 1000 ml.

700

 

ks

 

Mydlo tekuté 500 ml. s dávkovačom, obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

670

 

ks

 

Utierka riadová, rozmer 50x70 cm, bavlna

600

 

ks

 

Práškový čistiaci prostriedok na riad 400 g.

600

 

ks

 

Tekutá pasta na ruky 450 g., obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

550

 

ks

 

Prípravok na umývanie riadu 500 ml., obsah anionaktívnych tenzidov 15%-30%

540

 

ks

 

CLIN 500 ml.

500

 

ks

 

Uterák froté, rozmer 50x100 cm, 100 % BA

700

 

ks

 

Tekutý pieskový čistiaci prostriedok na riad 600 g., obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

480

 

ks

 

Osviežovač vzduchu aerosol 300 ml.

460

 

ks

 

Servítky papierové 33x33cm 100ks biele

460

 

100 ks

 

Saponátový prípravok na umývanie podláh 1 liter, obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

430

 

ks

 

Prací prášok 400 g., napr. BONUX Active Fresh

400

 

ks

 

Sáčky do smetného koša 500/600 po 25 ks obsah 30 litrov čierne hrubé PE

400

 

Balenie 25 ks

 

Utierky papierové HARMONY PRIMA 2x50

380

 

Balenie 2x50

 

Savo WC 750 ml

330

 

ks

 

PRONTO 750 ml. mydlový čistič

260

 

ks

 

Mydlo tekuté obsah 1 liter, obsah anionaktívnych tenzidov 5%-15%

260

 

ks

 

Repelentný prípravok proti kliešťom a komárom 200 ml.

240

 

ks

 

Utierka papierová kuchynská 2 vrstvová 2x50

240

 

Balenie 2x50

 

CIF 250 ml.cream biely

230

 

ks

 

CILLIT 750 ml. MR Bang univerzálny čistič

230

 

ks

 

Prípravok na hrdzu a vodný kameň 750 ml. s obsahom kyseliny citrónovej

230

 

ks

 

PRONTO 375 ml. MR multifunkčné

200

 

ks

 

PRONTO 250 ml. proti prachu

170

 

ks

 

Krém na ruky repelentný 100 g.

200

 

ks

 

Metla ciroková 5 x šitá

150

 

ks

 

Metla meracrinová 4-radová s násadou

100

 

ks

 

Zmeták ručný drevený

50

 

ks

 

Hubka na riad

100

 

po 5 ks

 

WC-tablety do pisoárov

70

 

Po 35 ks

 

MOP na podlahy

25

 

ks

 

Náhrada na MOP

50

 

ks

 

Vedro plastové

50

 

ks

 

Vedro pozinkované

50

 

ks

 

Zmeták s lopatkou

50

 

ks

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:
nákupná cena ..................... 90 %
splatnosť faktúr .................... 10 %
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby po prvotnom vyhodnotení ponúk uskutočniť elektronickú aukciu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 5.2 .2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku čistiacich prípravkov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešným uchádzačom prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

                                                                                                                                                                                                        Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                                                                         generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené