PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa viazacích prostriedkov


Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa viazacích prostriedkov

Zadanie vo formáte MS Word 

Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa viazacích prostriedkov vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, podľa predpisu Príloha RIV – Predpisy o nakladaní tovaru do železničných nákladných vozňov, ktorý vydala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Košice

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa viazacích prostriedkov vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, podľa predpisu Príloha RIV – Predpisy o nakladaní tovaru do železničných nákladných vozňov, ktorý vydala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Košice - elektronické výberové konanie .


Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka viazacích prostriedkov vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, podľa predpisu Príloha RIV – Predpisy o nakladaní tovaru do železničných nákladných vozňov, ktorý vydala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Košice


podľa bodu 7., ktorá sa bude realizovať na základe rámcových kúpnych zmlúv

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.3.2011 do 31.12.2013 po uzatvorení rámcových kúpnych zmlúv

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia - –- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá. .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže za rok 2009 a 2010.

b) Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení výrobnej prevádzky (len výrobcovia).

c) Stanovisko od Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Košice, Úsek prevádzky/Sekcia prevádzky a prepravy, na povolenie používania viazacích prostriedkov vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov v súvislosti s predmetom zabezpečenia a zaistenia tovaru v železničných nákladných vozňoch, zaistenia jednotlivých ložných jednotiek, podľa ustanovení Smerníc nakladania UIC – Predpisy o nakladaní tovaru do železničných nákladných vozňov, platný pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovarov. Použitie viazacích prostriedkov je určené na zabezpečovanie tovaru, z predpisových ustanovení sa jedná o priviazanie nákladu a tiež v niektorých prípadoch spojenie dvoch protiľahlých klaníc v nákladnom vozni – kmeňové drevo rôznych rozmerov. Stanovisko nie staršie ako tri mesiace.

d) Viazacie prostriedky sú tkanivové popruhy alebo zaisťovacie pásky. Musia mať napínacie zariadenia, alebo musia byť napnuté samostatným napínacím zariadením. Pevnosť viazacích prostriedkov vždy podľa hmotnosti, dĺžky a povrchu tovaru od 1000 daN do 4000 daN, predpätie najmenej 300 daN. Zámky a spony tkanivových popruhov a zaisťovacích pások musia byť funkčné a musia byť pevnostne v súlade s dotknutým prevedením pásky.

e) Predmet súťaže musí byť označený nezmazateľnými údajmi o výrobcovi alebo dodávateľovi a o ich pevnosti.

f) Kvalita viazacieho prostriedku vrátane celého systému (viazací prostriedok a spojovací prvok) musí byť dokladovaná príslušným certifikátom alebo skúšobným protokolom vystaveným oprávnenou akreditovanou skúšobňou.

g) Uchádzač zdokladuje, že ním ponúkaný viazací prostriedok v kombinácii s dodávaným spojovacím prvkom napĺňa všetky náležitosti predpisových ustanovení a vyhovuje požiadavkám očakávaných vibrácií a namáhaní počas prepravy. K napínaniu umelohmotných viazacích prostriedkov používať prednostne napínacie zariadenie, ktoré je určené pre daný typ viazacieho prostriedku, uchádzač deklaruje, že k jeho ponúkanému viazaciemu prostriedku prislúcha dané napínacie zariadenie a uvedie typ a zloženie napínacieho zariadenia.

h) Uchádzač predloží prehlásenie o tom, že priebežne počas naplnenia požadovaných dodávok bude kontrolovať kvalitu vlastností viazacích prostriedkov, či zodpovedajú kvalite predložených vzoriek.

i) Do obálky vyhlasovateľ požaduje priložiť vzorku predmetu súťaže, cca 1 bm PES pásky + l ks spojovací prvok, ktorá v prípade dodávaného predmetu súťaže bude s priloženou vzorkou porovnávaná počas celej doby platnosti rámcovej kúpnej zmluvy.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:
a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto podľa dielčich objednávok kupujúceho.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 10 dní
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy:....................................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky: .........................

Predmet obchodno-verejnej súťaže:

Nevratná zaisťovacia páska pozostávajúca so súbežne ležiacich, najmenej trojnásobne spletených vlákien paralelných priadzí značkového polyesteru s vysokou pevnosťou proti pretrhnutiu, zo všetkých strán obalených vysoko polymerným termoplastickým umelohmotným materiálom (funkčný rozsah od -25ᵒC do 70ᵒC) so spojovacími prvkami, napr. sponou alebo hákom v putku, hodnota požadovanej sily pri pretrhnutí platí vždy pre kompletný viazací prostriedok, t.j. pre vlastnú zaisťovaciu pásku a tiež pre použitý spojovací prvok. Uvedenú pevnosť minimálne 1000 daN musí vykazovať celý zväzok – t.j. páska vrátane spojovacieho prvku – napr. samosvornej spony.

Názov (charakteristika viazacích prostriedkov, uveďte značku výrobku, poprípade výrobcu):

Šírka v mm

Hrúbka v mm

Kotúč dĺžka v bm

Predpokladaný ročný odber v merných jednotkách

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

PES páska zaisťovacia pevnosť min.1000 daN

25

1,2

400

1500

ks

 

PES páska zaisťovacia pevnosť 750 kg

19

1,2

400

20

ks

 

PES páska zaisťovacia pevnosť 480 kg

16

1,2

850

10

ks

 

 

           

Spojovací prvok - spony samosvorné pre PES pásku:

 

Počet ks v balení:

     

Samosvorná spona k 25 mm PES páske

x

500

200

balenie

 

Samosvorná spona k 19 mm PES páske

x

1000

10

balenie

 

Samosvorná spona k 16 mm PES páske

x

1000

10

balenie

 

Odvíjač pásky

           

k 25 mm PES páske

x

x

x

20

x

 

k 19 mm PES páske

           

Ručný napínač

           

Pre PES pásky široké do 20 mm

x

x

x

10

x

 

Pre PES pásky široké nad 20 mm

x

x

x

20

x

 
           

DOPYTOVÉ KONANIE:

         

Polyesterový tkaninový popruh so zariadením po napnutí na uzavretie zablokovaním alebo so špeciálnou sponou

Tkaninový popruh so zaisťovacou sponou LC 125 daN

25

1,2

8

x

ks

 

Traninový popruh so zaisťovacou sponou

25

1,2

doplňte

x

ks

 


8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod č. 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod č. 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača, a tí uchádzači , ktorí splnili podmienky účasti budú prizvaní do užšieho kola – do elektronickej aukcii, formou elektronickej pozvánky.

Uchádzačom súťaže, ktorí nesplnili bod. č. 5 a bod č.6, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že nesplnili podmienky účasti.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, číslo mobilu a e-mailovú adresu, potrebné pre zaslanie elektronickej pozvánky do elektronickej aukcii.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 28.2.2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku viazacích prostriedkov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

Ing. Igor Viszlai v.r.
generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené