PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča - Verejné obstarávanie - Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2011 - 2012


OZ Slovenská Ľupča - Verejné obstarávanie - Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2011 - 2012

 

Výzva na predkladanie ponúk

(podprahový postup)

 

1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča

Kontaktné miesto: Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 36 038 351

Adresa:

Obec (mesto): Slovenská Ľupča

PSČ: 976 13

Ulica: Lichardova 52

Kontaktná osoba: Ing. Ján Šarík

Telefón: 048/471 57 30

Fax: 048/418 74 53

Elektronická pošta: jan.sarik@lesy.sk

Internetová adresa: www.lesy.sk

 

2.      Predmet zákazky

Zákazka na poskytovanie služieb.

 

3.      Názov predmetu zákazky

Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2011 - 2012

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Os 2, opatrenie 2.1 - Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

 

4.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti

NIE 

 

5.      Opis predmetu zákazky

Plecí rub -odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov; Prerezávky   čistky

 

6.      Miesto dodania predmetu zákazky

OZ Slovenská Ľupča - LS Predajná

 

7.      Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)

27  Ostatné služby

 

8.      Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 Hlavný predmet   77.23.00.00-1 

 

9.      Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky: 103 951

Rozsah a množstvo je súčasťou podrobnej špecifikácie súťažných podkladov.

 

 

10.               Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE  

 

11.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Predpokladané ukončenie dodávky:  31.12.2012

 

12.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi,

-          faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturácia bude vykonávaná mesačne,

-           lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi (súčasný systém vystavovania faktúry – bez samofakturácie),

-          objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre  a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na OZ.

-          objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

-           faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 222/04 Z. z. a protokol o prevzatí prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ ju vráti na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

-          dodávateľ súhlasí so samofakturáciu realizovanú objednávateľom.

Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

 

13.  Podmienky účasti záujemcov: 

§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

§ 28 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (podľa tabuľky v prílohe súťažných podkladov):

Þ    ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ

14.  Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.    

 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 04.03.2011 12:00 hod.

Úhrada za súťažné podklady:  NIE 

Výška úhrady za súťažné podklady:       0 eur 

 

15.  Lehota  a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  16.03.2011 čas:  do 09:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1  

16.  Otváranie ponúk:

Dátum a čas otvárania ponúk:  16.03.2011  o  10:00 hod.

Miesto otvárania ponúk:  Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča - zasadačka

 

17.  Kritériá na hodnotenie ponúk:

1. cena

 

18.  Lehota viazanosti ponúk:

01.05.2011

 

19.  Ďalšie informácie : 

Použitie elektronickej aukcie

 

20.  Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

neprichádza do úvahy

 

21.  Použitie elektronickej aukcie

Použije sa.

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby:   Jaroslav Babic 

Registračné číslo OSO:  H0476-554-2005

 

 

Podpis odborne spôsobilej osoby: ......................................

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené