PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

    Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa na vypracovanie energetických certifikátov budov 
podľa zákona č.555/2005 pre budovy LSR, š.p. Banská Bystrica podľa prílohy č.1

Súťažné podmienky:
1. Zadávateľ:  Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                         Námestie SNP č.8
                         975 66 Banská Bystrica
Zapísaný  v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č.155/S

2. Predmet súťaže:   
        Vypracovanie  energetických certifikátov budov podľa zákona č.555/2005 Z.z. a Smernice č. 2002/91 EP pre budovy LSR, š.p. Banská Bystrica podľa prílohy č.1,  ktoré  sa budú vykonávať na základe  zmlúv o dielo

3. Miesto realizácie:  LESY SR, š.p. Banská Bystrica, odštepné závody 

4. Termín realizácie:  od ukončenia súťaže do odovzdania potrebných energetických elaborátov
 
5.  Podmienky účasti uchádzača:
     
a) Odborná spôsobilosť pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov  na dodávku predmetu obstarávania  (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace), z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie,  predmet podnikania musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodnej-verejnej súťaže. Právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti posúdenie z energetického hľadiska tepelnú ochranu stavebnej konštrukcii a budov, vykurovanie, teplú vodu a elektrické osvetlenie. Výhodou je ak má v predmete činnosti aj posúdenie vzduchotechniky.
b) Záujemca  je platca DPH.
c) Potvrdenie príslušného krajského súdu alebo okresného súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
d) Uchádzač nemá nedoplatky:  - daňové  (potvrdenie príslušného daňového úradu),
                                                    - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa),   
                                                    - nemocenského poistenia ,   
                                                    - dôchodkového zabezpečenia 
                                           príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).
e) Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe zákona č. 555/2005 Z.z. – energetická hospodárnosť budov – tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
        Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov,  na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá.     
                   .
6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
 
a) Referencie od odberateľov vyhotovených energetických certifikátov budov, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných  energetických certifikátov budov,  vyjadrí svoju spokojnosť s vyhotovenými  energetickými certifikátmi , kvalitou vykonaných služieb a s dodržaním termínu dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od zadávateľov týchto služieb za rok 2010. Výhodou je predloženie referencií za rok 2008 a 2009 s uvedením počtu vyhotovených energetických certifikátov.
b) Údaje o technickom, programovom a personálnom vybavení, ktoré sa môže nasadiť na vykonanie služieb podľa predmetu súťaže. Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľmi, ich oprávnenie vykonávať práce v týchto činnostiach a doklady alebo prehľad o ich technickom vybavení.
                                                          
7.    Cenová ponuka, dodacie lehoty  a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže.
b) Dodacie lehoty  po uzatvorení  zmluvy o dielo:   
c) Počet dní splatnosti faktúr od vyhotovenia predmetu súťaže : minimálne 30 dní

Cenová ponuka na predmet súťaže:

Cena za objekt v € bez DPH

 

Technické jednotky

V € / ks bez DPH

Priemerná cena za elaborát podľa zoznamu
v 3 exemplároch + digitálna podoba vo formáte PDF

Zahrňujúca aj všetky náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením energetického elaborátu

ks

 

8.   Dokumentácia elaborátu musí obsahovať:
- Energetický certifikát budovy
- Energetický štítok budovy
- Sprievodná správa o hodnotení budovy
- Počet kópií pre jednotlivé hodnotenie budovy, požadujeme 3 exempláre + digitálne podoba vo formáte PDF
   
9.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Uchádzačom súťaže, ktorí nesplnili bod. č. 5 a bod č.6, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že nesplnili podmienky účasti. 
b) Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak vyhlasovateľ zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, môže byť dôvodom na vyradenie z obchodnej-verejnej súťaže.
c) Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré obsahujú uvedené náležitosti a spĺňajú uvedené podmienky.
d) Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude:
– priemerná cena elaborátu, zahrňujúca aj všetky náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením energetického elaborátu vyhotovená v 3 exemlároch + digitálna podoba vo formáte PDF
– termín zhotovenia a predloženia elaborátov po odovzdaní podkladov a po vyžiadaní doplňujúcich údajov
Tí uchádzači, ktorí splnili všetky kritériá postúpia do užšieho kola – e-aukcii.
Podrobnejšie informácie o výmere a počte stavieb k súťažným podkladom budú záujemcom k dispozícii na LSR, š.p. generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica kontaktná osoba: Ing. Juraj Moravčík, , tel.kontakt: +421 48 4344 265, mobil: +421 918 333 009, e-mail: juraj.moravcik@lesy.sk

10.   Spôsob predkladania súťažných návrhov:
Žiadame, aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku  na adresu:
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, číslo mobilu  a e-mailovú adresu, potrebné pre zaslanie elektronickej pozvánky do elektronickej aukcii.
Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodnej-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.
Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do  04. apríla 2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na vyhotovenie energetických certifikátov - súťaž “ s poznámkou  NEOTVÁRAŤ
Bližšie informácie:  Ing. Jarmila Bornemisová, generálne riaditeľstvo, tel. kontakt: +421 48 43 44 264, mobil: +421 918 444 264, e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Ing. Juraj Moravčík, generálne riaditeľstvo, tel.kontakt: +421 48 4344265, mobil: +421 918 333 009,  e-mail: juraj.moravcik@lesy.sk
V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi  neotvorené.
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi  uchádzačom  termín konania elektronickej aukcie.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s viacerými uchádzačmi.
V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešným uchádzačom prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.
Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.
Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.
                                                                                       


                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                    Ing. Igor Viszlai, v. r.
                                                                                                                                                                      generálny riaditeľ

                                                                                                                                                                   

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené