PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Sanácia zosuvu na lesnej ceste Bykovo (okres Poltár)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 30.3.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 5.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 15.4.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Kriváň, Ing. Sarvaš tel. č. 0918 335 510. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 4.4.2011.

1. Technická správa
2. Statický výpočet
3. Rúrový priepust - výkres tvaru čela
4. Rúrový priepust výkres tvaru čela 1
5. Armatúra ŽB. venca a dosky
6. Pôdorys ŽB. venca
7. Výkres hrubostennej výstuže MP1, MP2, MP3
8. Pozdĺžny profil
9. Charakteristický priečny rez v km 0,02250
10. Situácia sanačných opatrení
11. Výkaz výmer 
12. stavebné povolenie 
13. súťažné pod. LC Bykovo
14. vzorová ZoD LC Bykovo

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené