PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Garáže pri ústredí odštepného závodu Slovenská Ľupča, (okres Banská Bystrica)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 30.3.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 5.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 15.4.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Slovenská Ľupča, Ing. Trendafilov tel. č. 0918 334 506. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 4.4.2011.

1. Sprievodná správa - celková 
2.Technická správa . k architektonickému riešeniu
3. Technická správa elektroinštalácia a el. prípojka
4. Technická správa - úprava priestranstva a vonkajšia kanalizácia 
5. Pôdorys základov a sklopené rezy
6. Situácia el. prípojky za meraním
7. Situácia jestv. stavu
8. Pôdorys elektroinštalácie
9. Rezy osadenia stavby
10. Situácia navrh. stavu
11.Pôdorys prízemia
12. Rozvádzač RG
13. Vzorové rezy op. múrom
14. Bleskozvod
15. Pozdĺžny rez kanaliz
16. Pôdorys krovu s rezmi
17. Pôdorys strechy
18. Rezy šácht,rigol
19. Oplotenie 
20. Rez 1,2
21. Pohľady A,B
22.Pohľady C,D
23. Výkaz výplní otvorov 001
24. Skladba jednotlivých konštrukcií
25. Výkres výstuže venca V1
26. Výkres výstuže venca V2
27. SO 01 - výkaz výmer Bleskozvod
28. SO 01 - výkaz výmer Garáže
29. SO 01 - výkaz výmer Svetelná a zásuvková inštalácia
30. SO 01 -výkaz výmer Rozvádzač RG
31. SO 02 - výkaz výmer Oporný múr
32. SO 03 - výkaz výmer Dážďová kanalizácia
33. SO 04 -  výkaz výmer Spevnená plocha
34.  SO 05 - výkaz výmer Oplotenie
35. So 06 výkaz výmer Elektrická prípojka za meraním 
36. Stavebne povolenie
37.  Prehľadná situácia 1
38. Celková situácia stavby
39. Súťaž. pod. Garáže Sl. Ľupča
40. vzorová ZoD Garáže Sl. Ľupča

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené