PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Hospodárske výjazdy v Hrnčiarskej doline, (okres Poltár)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 30.3.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 5.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 15.4.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Kriváň, Ing. Sarvaš tel. č. 0918 335 510. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 4.4.2011.

1.Prehľadná situácia
2. Technická_správa_SO_01_Ráztoky
3.Technická_správa_SO_02_Rebriny
4. Technická_správa_SO_03_Dve_vody
5. SO_01_Ráztoky_dočasné_dopravné_značenie
6. SO_01_Raztoky_odvodňovací_žľab_km_0_01007
7. SO_01_Raztoky_odvodňovací_žľab_km_0_12280
8. SO_01_Ráztoky_podrobná_situácial
9. SO_01_Ráztoky_pozdĺžny_profil
10. SO _01 Ráztoky_priečne rezy 1
11. SO_01_Ráztoky_priečne_rezy_2
12. SO_01_Ráztoky_trvalé_dopravné_značenie
13. SO_01_Ráztoky_vzorový_priečny_rez_1
14. SO_01_Ráztoky_vzorový_priečny_rez_2
15. SO_02_Rebriny_dočasné_dopravné_značenie
16. SO_02_Rebriny_odvodňovací_žľab_km_0_00583
17. SO_02_Rebriny_odvodňovací_žľab_km_0_10129
18. SO_02_Rebriny_podrobná_situácia
19. SO_02_Rebriny_pozdĺžny_profil
20. SO_02_Rebriny_priečne_rezy_1
21. SO_02_Rebriny_priečne_rezy_2
22. SO_02_Rebriny_priečne_rezy_3
23. SO_02_Rebriny_priečne_rezy_4
24. SO_02_Rebriny_rúrový_priepust_km_0_04474
25. SO_02_Rebriny_trvalé_dopravné_značenie
26. SO_02_Rebriny_vzorový_priečny_rez_1
27. SO_02_Rebriny_vzorový_priečny_rez_2
28. SO_02_Rebriny_vzorový_priečny_rez_3
29. SO_03_Dve_vody_dočasné_dopravné_značenie
30. SO_03_Dve_vody_odvodňovací_žľab_km_0_00708
31. SO_03_Dve_vody_odvodňovací_žľab_km_0_11410
32. SO_03_Dve_vody_podrobná_situácia
33. SO_03_Dve_vody_pozdĺžny_profil
34. SO_03_Dve_vody_priečne_rezy_1
35. SO_03_Dve_vody_priečne_rezy_2
36. SO_03_Dve_vody_priečne_rezy_3
37. SO_03_Dve_vody_trvalé_dopravné_značenie
38. SO_03_Dve_vody_vzorový_priečny_rez_1
39. SO_03_Dve_vody_vzorový_priečny_rez_2
40. SO_03_Dve_vody_vzorový_priečny_rez_3
41. SO_01_Výkaz výmer Ráztoky
42. SO_02_Výkaz výmer Rebriny
43. SO_03_Výkaz výmer Dve_vody
44. Sprievodná správa
45. povolenie OU pre Cestné dopravu So 01
46. povolenie OU pre Cestné dopravu SO 02
47. povolenie OU pre Cestnú dopravu SO 03
48. súťažné pod. hospod. výjazdy Hrnčiarky
49. vzorová ZoD hospod. výjazdy Hrnčiarky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené