PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120
Vás pozýva
         do obchodnej - verejnej súťaže na výber dodávateľa sprejov na vyznačovanie – elektronické výberové konanie. 

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                         Námestie SNP č.8
                         975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:   

        Dodávka sprejov na vyznačovanie podľa bodu 7, ktorá sa bude realizovať na základe rámcovej kúpnej zmluvy.

3. Miesto realizácie:  LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov
 
4. Termín realizácie: od 1.5.2011 do 30.04.2014 po uzatvorení rámcovej  kúpnej zmluvy
 
5.  Podmienky účasti uchádzača:
     
a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace)

b) Potvrdenie príslušného krajského súdu alebo okresného súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

c) Uchádzač nemá nedoplatky:      
- daňové  (potvrdenie príslušného daňového úradu),                                                                                                                 
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa),                                                                                                        
- nemocenského poistenia ,                                                                                                                                           
- dôchodkového zabezpečenia                                                                                                               
- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).
       
        Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania SR o zápise v zozname podnikateľov,  na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklady, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá.

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
  
a) Referencie t.j. zoznam firiem  kde bol dodaný taký istý predmet  súťaže  za rok 2009 a 2010.

b) Predmet súťaže musí  zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem, musí spĺňať  požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády  SR.

c) Predmet súťaže musí byť označený:
• názvom výrobcu alebo názvom distribútora
• návodom na použitie
• upozornením – identifikáciou nebezpečnosti
• technickými normami
• identifikácia látky, zmesi,
• chemické zloženie,
• zloženie, informácia o zložkách

d) K súťažným podkladom musí byť priložená aktuálna karta bezpečnostných údajov podľa zákona 163/2001 Z.Z.,  a príslušných nariadení ES  a v zmysle chemickej legislatívy REACH

Výhodou uchádzača je byť oprávneným podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení na nakladanie s odpadom, ktorý vznikne po použití sprejov a uskutočňovať jeho zber a prepravu k zmluvnému odberateľovi oprávnenému ďalej s odpadom nakladať. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Katalóg odpadov, prináleží prázdnym – použitým sprejom odpad kódu 15 01 11 s názvom  -  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob.         
           Každý predmet súťaže  musí mať doklad o certifikácii, alebo vyhlásení o zhode, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty  a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto určené v dielčich objednávkach vyhlasovateľa.
b) Dodacie lehoty  po potvrdení objednávky v pracovných dňoch:        dní
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy..........................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky....................................

Predmet obchodno-verejnej súťaže:
Požadované vlastnosti:
- intenzívna farebnosť
- výdrž na povrchu dreva, stromu 3 roky
- mrazuvzdornosť min. -10 °C
- jednoduchá manipulovateľnosť
- použiteľnosť aj v horizontálnej polohe

Spreje na vyznačovanie

Merná jednotka – 500 ml.
Predpokladaný ročný odber v ks spolu: 25.000

 

Krycia schopnosť

Použiteľnosť na vlhký povrch

Odolnosť voči poveternostným podmienkam

Doba schnutia

Cena v € bez DPH za m.j.:

Sprej farba neon-červená

ks

         

Sprej farba neon-ružová

ks

         

Sprej farba neon-žltá

ks

         

Sprej farba neon-oranžová

ks

         

Sprej farba neon-modrá

ks

         

Sprej farba neon-zelená

ks

         

Sprej farba biela

ks

         

Iná ponuka

             


8.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk
: - výberová komisia  vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača, a tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti budú prizvaní do užšieho kola – do elektronickej aukcii, formou elektronickej pozvánky.

 

Uchádzačom súťaže, ktorí nesplnili bod č.5 a bod č.6, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že nesplnili podmienky účasti a nepostupujú do ďalšieho kola OVS – elektronickej aukcie .

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodnú - verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, číslo mobilu a e-mailovú adresu, ktoré sú potrebné pre zaslanie elektronickej pozvánky do elektronickej aukcii.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 15.4.2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku sprejov “ s poznámkou  NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie:  Ing. Jarmila Bornemisová,  tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail:  jarmila.bornemisova@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi  neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom  termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

   

                                                                                     


                                                                                                                  Ing. Igor Viszlai
                                                                                                                 generálny riaditeľ
                                                                         


 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené