PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Lesná cesta Chotárna - rekonštrukcia (okres Bardejov)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 18.4.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 20.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 6.5.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Prešov, Ing. Fedor  tel. č. 0907 916 612. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 19.4.2011.

1. Prehľadná situacia
2. Podrobná situácia
3. Sprievodná správa  
4. Technická  správa
5. Súhrnná technická správa
6. Vzorové prieč. rezy
7. Priečne rezy
8. Rúrove priepusty
9. Odstavné plochy, výkaz plôch a kubatúr
10. Cesta výkaz plôch a kubatur
11. Výkaz výmer aktualizovaný - na výšku
12. Súť.pod. LC Chotárna
13. Vzorová ZoD LC Chotárna

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené