PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Manipulačno-expedičný sklad dreva Lednické Rovné- stavebné úpravy oplotenia (okres Púchov)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 18.4.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 20.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 6.5.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Považská Bystrica, Ing. Šípek tel. č. 0918 335 318. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 19.4.2011.

1. Katastrálna mapa
2. Technická správa MEDS
3. oplotenie na oc.. stl.a podmurovke
4. oplotenie z poz. pletiva
5. pozdlžny profil
6. situacia 500
7. vstupná brána a opl.
8. Výkaz výmer  SO - A - Vstupná brána s bráničkou
9.  Výkaz výmer  SO - B - Oplotenie vstupu s drev. výp
10. Výkaz výmer  C - Oplotenie z pozink. pletiva
11. Výkaz výmer  SO - D - Oplotenie z pozink. pletiva
12. Výkaz výmer  E - Oplotenie z pozink. pletiva
13. Rekapitulácia objektov stavby
14. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
15. vzorová ZoD
16. súť.pod. MES L. Rovné

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené