PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY SR š.p. generálne riaditeľstvo


LESY SR š.p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Lesná cesta Surmajská - rekonštrukcia (okres Vranov nad Topľou)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 18.4.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 20.4.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 6.5.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Sobrance, p. Kovaľ tel. č. 0918 333 820. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 19.4.2011.

1. Porastová mapa
2.LC Surmajská - sprievodná správa 
3. Situačna schema 1.pdf
4.situačna schema 2.pdf
5. situačna schema odbocka.pdf

6. Betonový žľab s oceľovou mrežou 6a .pdf
7. Betonový žľab s oceľovou mrežou 6b.pdf
8. Vzorový priečny rez obj 1 a 2.pdf
9. Vzorový priečny rez odrazky - kópia.pdf
10. Vzorový rez lich. priekopou.pdf
11. Výkaz výmer SO1- Lesná cesta km 0+000 - 1+500.xls
12. Výkaz výmer  SO2 - Lesná cesta km 0+000 - 0+790.xls
13. Rekapitulácia objektov stavby.xls
14. vzorová ZoD Surmajská.docx
15. súť.pod. LC Surmajská.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené