PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 2956, Ostatné plochy o výmere 1 012 m2, katastrálne územie Jedľové Kostoľany
  • Stavba: hospodárska budova, súp. č. 281 na pozemku KN-C parc. č. 3372/5 a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 3368/1, 3368/2, 3369, 3372/5 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 113 m2, katastrálne územie Čaradice
  • Stavba: 8 obj.lesneho hospod, súp. č. 618 na pozemku KN-C parc. č. 1803 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1803, 1804 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7 406 m2, katastrálne územie Liptovská TepličkaSúťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax: 048 / 43 44 196
                             Mobil: +421 918 334 522
                             Tel. : 048 / 43 44 156
                             e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 06.05.2011 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je 06.06.2011.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené