PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

vyhlasujú

dopytové konanie na výber dodávateľa prepravy a zhodnotenia odpadov vznikajúcich pri manipulácii s drevom na výrobných plochách
 Expedičných skladov Lesov SR, š. p.  Banská Bystrica.

 

Podmienky :

1. Vyhlasovateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
                              Námestie SNP č.8
                              975 66  Banská Bystrica

2. Predmet:

Preprava a zhodnotenie odpadov vznikajúcich pri manipulácii s drevom na výrobných plochách Expedičných skladov Lesov SR, š.p. u odštepných závodov Šaštín, Smolenice, Palárikovo, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou a Sobrance

Zaradenie odpadu:

Odpady sú zaradené v súlade s Katalógom odpadov zverejneným Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v platnom znení pod číslom odpadu : 02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva, kategórie „ostatné odpady“ označené písmenom O.

Predpokladaná ročná tvorba odpadu: 75 502 prm (priestorový meter).

3. Miesto realizácie:

Podľa prílohy č.1. Tabuľka dokumentuje situovanie Expedičných skladov (ES) s názvom obce a k nim zodpovedajúce množstvá predpokladanej ročnej tvorby odpadov.

4. Termín realizácie:

Bude upresnený po vyhodnotení dopytového konania.


5. Podmienky pre uchádzača:

a) Spôsobilosť na zrealizovanie služieb, ktoré sú predmetom dopytového konania (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie staršie ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač má na predmetnú činnosť oprávnenie),

b) Odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom dopytového konania preukázaná na základe zák. NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení príslušnými právoplatnými rozhodnutiami - súhlasmi dotknutých orgánov štátnej správy oprávňujúcimi uchádzača ďalej nakladať s predmetným druhom odpadu, prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov a ďalšie v závislosti od druhu činností uskutočňovaných s odpadom,

c) Oprávnenie a vybavenosť mechanizmov uchádzača na realizáciu prepravy veľkých množstiev odpadov – cca minimálne 70 prm (systém súprav na prepravu),

d) Čestné prehlásenie, že záujemca nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

e) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky:
- daňové,
- do zdravotného poistenia,
- do nemocenského poistenia,
- do dôchodkového zabezpečenia,
- príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Bez predloženia požadovaných dokladov nebude uchádzač zaradený do prieskumu.

6. Referencie:

Podľa vlastného uváženia.

7. Cenová ponuka a platobné podmienky:

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.. Cenová ponuka bude určená pre všetky odštepné závody paušálnou sumou v €/prm (ceny uvádzať v € bez DPH) podľa prílohy č.1.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje použiť výsledok dopytového konania na prieskum trhu a následný výber dodávateľa prepravy a zhodnotenia odpadov.

 

8. Spôsob predkladania návrhov:

Žiadame, aby záujemca predložil svoj návrh na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica


Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 24. 5. 2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku s návrhom označte názvom:
„Preprava a zhodnotenie odpadov - dopytové konanie“ s poznámkou NEOTVÁRAŤ


Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo: +42148/4344264, mobil: +421918444264, fax.: +42148/4344194, e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Odborný garant za LESY SR, š.p. Banská Bystrica : Ing. Jaroslav Longauer tel.číslo: +42148/4344223, mobil: +421918444223, fax.: +42148/4344194, e-mail: jaroslav.longauer@lesy.sk


V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu.

Komisia spracuje doručené ponuky do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť dopytové konanie aj bez uvedenia dôvodu.


Situovanie ES a zodpovedajúce množstvá predpokladanej ročnej tvorby odpadov

 

                                                                                                                                                                                            Ing. Igor Viszlai, v. r.  
                                                                                                                                                                                              generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené