PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. , generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. , generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

LC Malužiná – Tajch, sanácia zosuvu, (okres Liptovský Mikuláš)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.5.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 25.5.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 13.6.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Liptovský Mikuláš, Ing. Hromádka tel. č. 0918 334 393. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 24.5.2011.

1.Technická správa.doc

2. Statický výpočet.doc

3. výkresová časť.pdf

4. vypocet-zelezobeton.doc

5. Výkaz výmer.xls

6. Ohlásenie udržiavacích prác LC Malužiná.pdf

7. súť.pod. LC Malužiná.pdf

8. vzorová ZoD LC Malužiná Tajch.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené