PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. , generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. , generálne riaditeľstvo

files/obchod/sutaze/bukovec/23-sprievodna-sprava.doc 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Lesná cesta Bukovec - prestavba, (okres Žiar nad Hronom)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.5.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 25.5.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 13.6.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Žarnovica, Ing. Benčať tel. č. 0918 334 631. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 24.5.2011.

1. Prehľadná situácia.pdf

2. Porastová mapa.pdf

3. Situačná schéma stavebných prác.pdf

4a. Pozdlžny profil cesty 0+000 - 3+650.pdf

4b. Pozdlžny profil cesty km 3+650 - 7+294.pdf

5a.Česle pre rur.priepust.pdf

5b. Vzorove priecne rezy.pdf

6a. Priecne rezy I,II, 1- 35.pdf

6b. Priecne rezy 36 - 73.pdf

6c. Priecne rezy 74 - 112.pdf

6d. Priecne rezy 113 - 161.pdf

6e. Priecne rezy 162 - 211.pdf

6f. Priecne rezy 212 - 261.pdf

6g. Priecne rezy 262 - 291,A,B.pdf

7a. Most v km 0+042,50.pdf

7b.Most v km 0+042,50.pdf

8a. Napojenie na štátnu cestu.pdf

8b. Napojenie na štátnu cestu.pd

9. Odvodňovací betónový žľab.pdf

10. Sprievodná správa k návrhu dočasného dopr. značenie.doc

11. Hydrotechnické výpočty.pdf

12. Rozvoz hmôt.pdf

13.Statický výpočet.pdf

14.Technická správa.pdf

15. Výpočet plôch a hmôt.pdf

16. Výpočet výmer priepustov.pdf

17. Výkaz výmer - SO 01 - Cesta(1).xls

18. Výkaz výmer - SO 02 - Spevnenie vozovky.xls

19. Výkaz výmrer - SO 03 - Most z rámov IZM v km 0+042,50(1).xls

20. stavebné povolenie.pdf

21. súť. pod. LC Bukovec.pdf

22. Vzorová ZoD Bukovec.doc

23. Sprievodná správa.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené