ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktuálne > Odborná konferencia "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"


Odborná konferencia "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"

Odborný seminár na tému „Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku“ sa konal 6. 4. 2011 vo Zvolene za účasti zástupcov štátnej správy - generálneho riaditeľa lesníckej sekcie MPRV SR a pracovníkov všetkých KLÚ, zástupcov TU Zvolen, Národného lesníckeho centra, Slovenskej lesníckej komory, Lesov SR zastúpených generálnym riaditeľom, odbornými riaditeľmi z GR, riaditeľmi a vedúcimi rozvojovo-technických úsekov zo všetkých odštepných závodov.
Cieľom seminára bolo:
- poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania (PBOL) na Slovensku,
- prediskutovať problematiku, možnosti praktického uplatňovania z pohľadu štátnej správy LH, HÚL, vyhotovovateľov PSL a obhospodarovateľov lesa,
- prijať opatrenia a odporúčania pre dotvorenie a optimalizovanie podmienok pre praktické uplatňovanie PBOL.
Plná sála si vypočula referáty prof. Sanigu, ktorý hovoril o potrebe zmeniť porasty na viacvrstvové štruktúrované lesy a Ing. Bruchánika, ktorý načrtol stratégiu PBOL pre LSR, š.p. Ing. Bavlšík z NLC prezentoval možnosti HÚL ako prispôsobiť plánovanie potrebám prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Ing. Tomaščík predniesol svoje skúsenosti s PBOL v ML Košice. Ďalšie dve odborné prezentácie mali pracovníci prevádzky. Ing. Dendys referoval o prebudove ako základnom prvku ekologicky stabilných smrekových porastov a referát Ing. Mikuša bol zameraný na PBOL a zvyšovanie ekonomickej efektívnosti listnatých porastov.
Všetky príspevky mali niekoľko spoločných myšlienok, ktorých základom bolo zvýšiť stabilitu porastov, udržať trvalosť a vyrovnanosť produkcie. Je potrebnézmeniť obhospodarovanie porastov najmä zo strany prevádzky, vytvoriť lepšie podmienky zo strany štátnej správy, NLC, vyhotovovateľov PSL.
Z referátov vyplynulo, že v tých subjektoch, kde sa zmenil prístup v obhospodarovaní lesa a myšlienky proklamované na tomto seminári sa už dlhodobo realizujú, vznikajú štruktúrované porasty, výrazne sa znížili náhodné ťažby a čo je podstatné - zlepšila sa ekonomika. Pozitívne hospodárske výsledky sú tu dosahované vysokým percentom prirodzeného zmladenia, jeho dlhodobým tienením, hodnotovým prírastkovým hospodárstvom a výchovnými zásahmi v úrovni. Podúrovňové zásahy neriešia zlepšenie kvality ani zvýšenie stability. Naopak, požadovanú etážovitosť lesa a štruktúru porastov ničia. Zhoršujú ekonomiku výrobou drahého dreva v nižších objemovostiach.
Vzhľadom k tomu, že PBOL má výrazne pozitívny dopad na ekonomiku lesných podnikov - či už okamžitú (zásahy v úrovni, prirodzené zmladenie...) alebo dlhodobú (zmena štruktúry, stabilita a vyrovnanosť produkcie...) je odôvodnený predpoklad, že postupne sa myšlienky vyslovené vo Zvolene stanú generálnou líniou všetkých tých lesných podnikov, ktorých cieľom je obhospodarovať lesy s optimálnym ekonomickým a ekologickým efektom.

Na seminári boli prijaté odporúčania, ktoré otvorítekliknutím.
Prezentácie zo seminára otvoríte kliknutím.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
DO POZORNOSTI

Cena prof. Štefana Korpeľa
Dekan LF TU vo Zvolene v spolupráci s Pro Silva Slovensko vyzýva lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, na nominačné návrhy na udelenie ceny prof. Štefana Korpeľa v r. 2018

Pomník plný lesa
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme

Nová odborná publikácia
v časti odborné príspevky-publikované je umiestnená publikácia Pestovanie dubových porastov (poznatky versus praktické skúsenosti) autorov Ing. Ján Farkaš a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vydaná s podporou PEFC Slovensko pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa 

Nové odborné videoprezentácie
v časti odborné príspevky-videoprezentácie nájdete 2 nové vidoprezentácie k odbornému prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

Odborný seminár "Ako ďalek v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6.4.2011 sa vo Zvolene konal odborný seminár s  cieľom poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku

Cesta k prírode blízkemu hospodárskemu lesu novinky-v-cr/prave-vychazi-nova-kniha-milana-kosulice-st---73.html
V Českej republike vyšla kniha Milana Košuliča st., ktorá je  výsledkom jeho celoživotnej skúsenosti a znalosti problematiky  pri uplatňovaní prírode blízkych postupov pestovania lesa 

Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike
Ing. Dušan Mikuš z LS Duchonka na OZ Prievidza vo svojej výpovedi o pozitívach ale aj problémoch spojených s uplatňovaním prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Lesnícky deň Pro Silva na LS Zákamenné
odborný písomný sprievodca lesníckym dňom na tému prebudovy rovnovekých smrekových porastov

Čo charakterizuje prirodzený les
séria fotografií s krátkym komentárom vysvetľujúcim podstatu prírode blízkeho lesa a hospodárenia v ňom

ˇKeď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv" 
Úvaha Ing. Dušana Mikuša z OZ Prievidza ako a prečo sa stal zástancom a realizátorom prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 
článok uverejnený v Lesníckej práci v Českej republike, ktorý prierezovo oboznamuje s aktivitami Lesov SR, š.p. v zavádzaní myšlienok Pro Silva do lesníckej prevádzky

Les zostal lesom
agentúrna správa, ktorú poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej z Tulčíka po návšteve prirodzených lesov na Smolníckej Osade

Projekt obhospodarovania objektu Pro Silva na Smolníckej Osade
Vzorový projekt, obsahujúci dlhodobý cieľ prírode blízkeho hospodárenia v objekte Pro Silva a podrobné plánovanie vo vybratých demonštračných porastoch

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené