PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálen riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálen riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Lesná cesta Bystrý potok – rekonštrukcia (okres Gelnica)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 2.6.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 7.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 27.6.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Košice, Ing. Suranovský tel. č. 0918 333 128. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 6.6.2011.

 

1. Súť.pod. LC Bystrý potok.pdf

2. Vzorová ZoD LC Bystrý potok.doc

3. Výkaz výmer.xls

4. Priečne rezy zaciatok 50-Model(7).pdf

5. Pozdlžny profil 500-Model.pdf

6. Situácia napojenie na SC polohopis 500-Model.pdf

7. Porastová mapa.pdf

8. Prehľadná situácia.pdf

9. Situačná schéma stavebných prác.pdf

10. Sprievodná správa - dodatok.pdf

11. Sprievodná správa.pdf

12. Vzorové priečne rezy.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené