PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY SLovenskej republiky, š.p. genelálne riaditeľstvo


LESY SLovenskej republiky, š.p. genelálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Expedičný sklad Chmelienec – základy ku manipulačnej linke Baljer & Zembrod (okres Liptovský Mikuláš)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 2.6.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 7.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 27.6.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ L. Hrádok, Ing. Hromádka tel. č. 0918 335 393. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 6.6.2011.

 

1. Súť.pod. ES Chmelienec.pdf

2. Vzorová ZoD ES Chmelienec.doc

3. Ohlásenie drobnej stavby, Zembrod.pdf

4. Situácia 500.pdf

5. Sprievodná a súhrnná technická správa.doc

6. Situácia.pdf

7.  Priečne rezy manipulačnej linky-exist. stav.pdf

8.  Rozvadzač RM.pd

9.  Brana š. 7,0 m.pdf

10.  Priečne rezy manipulačnej linky-nový stav.pdf

11.  Rozvadzač  verejného osvetlenia RVO.pdf

12.  Výkres výstuže základových pätiek.pdf

13.  Osvetlovací stožiar OS-UD-12.pdf

14.  Detail oplotenia.pdf

15.  Pozdlzny profil.pdf

16.  Technická správa.do

17. Protokol.doc

18.  Rekapitulácia objektov stavby.xls

19. SO - 01 - Nová manipulačná linka .xls

20.  SO -  02 - Doplňujúce elektrické osvetlenie .xls

21. SO - 03 - Spevnenie obvodu linky .xls

22. SO - 04 - Doplnenie oplotenia .xls

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené