PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Oprava lesnej cesty Zanihovo (okres Brezno)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 2.6.2011 do 9 00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 7.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 27.6.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Beňuš, Ing. Tabernaus tel. č. 0918 334 307. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 6.6.2011.

1. Súť.pod. LC Zanihovo.pdf

2. Vzorová ZoD LC Zanihovo.doc

3. Výkaz - Výmer.FRX.pdf

4. Katastrálna mapa L.C. ZANIHOVO 1.jpg

5. Katastrálna mapa L.C. ZANIHOVO 2.jpg

6. Porastová mapa L.C. ZANIHOVO.jpg

7. Priečne rezy 1-5.jpg

8. Priečne rezy 6-9.jpg

9. Priečne rezy 10-12.jpg

10. TECHNICKÁ SPRÁVA L.C. ZANIHOVO.doc

11.Ohlásenie stavebných úprav.pdf

12. Ohlásenie stavebných úprav.pdf

13. Stanovisko OLÚ.pdf

14. Stanovisko OÚ ŽP.pdf

15. Stanovisko štátnej vodnej správy.pdf

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené